مقالات و توضیحات
آزمیران / رنگهای خوراکی و صنعتی

رنگهای خوراکی و صنعتی

لیست رنگهای موجود در انبار آزمیران از کشور هند


1و10 -فنانترولین مونو هیدراته
1و10 -فنانترولین هیدروکلراید
آزور آ
آزور بی 1
آزور 1
آزور سی 1
آزور 2
آکریفلاوین هیدروکلراید
آکریفلاوین نچرال
آلکالی بلو
آلیزارین رد
آلیزارین رد اس
آلیزارین یلو جی
آلیزارین یلو سدیم سالت
آمارانت
آمیدو بلک 10 بی
آنیلین بلو
ائوزین وای (یلو)
اریکروم بلو-بلک بی
اریکروم بلک تی
اسپادنس
اورامین
اورنج جی
اوانس بلو
ایندیگوکارمن
برلیانت کروزول بلو
برلیانت گرین
برومو کروزول پورپل
بروموتیمول بلو
برومو کروزول گرین
برومو فنل بلو
برومو فنل رد
پاراروزا آنیلین
پارافوشین
پنسو اس 1
پنسو اس 5
تریپان بلو
تلوئیدین بلو O
تیتان یلو
تیمول بلو
تیمول فتالئین
جنتیان ویولت
دی سولفین بلو
دی متیل یلو
رایت
رزبنگال
رودامین بی
جانوس گرین
سافرانین O 1
سافرانین O
سافرانین
سودان 1
سودان 3
سودان 4
سودان بلک بی 10
فست گرین
فلورسین
فلورسین - سدیم (اورانین)
فنول رد
فنول فتالئین
فوشین
کارمین
کورکومین
کارمینیک اسید
کالکن
کالکن کربکسیلیک اسید
کنگو رد
کروموتروپیک اسید دی سدیم
کروزول رد
کماسی برلیانت بلو جی 250
کماسی برلیانت بلو آر 250
کروموتروپ آر 2
کریستال ویولت
کلروفنول رد
کواکس - (4-دی متیل آمینو بنزالدهید )
زایلنول اورنج
گیمسا
لایت گرین
لیتموس
لیشمانزاستین
مالاچیت گرین-اگزالات
مای گرانوالد
متیل اورنج
متیل بلو
متیل رد
متیل ویولت
متیلن بلو
مورکساید
نچرال رد
نفتول گرین
نیتروسو آر سالت
نیترو بلو تترازولیوم- ان بی تی
نیل بلو
نین هیدرین
ویکتوریا بلو بی 2
هماتوکسیلین
هیدروکسی نفتول بلو

بسته بندی از 5 گرم تا 25 کیلوگرم