مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست سرنگ HPLC

لیست سرنگ HPLC

 

 

 

 

ردیف

شرح کالا

کد کالا

1

سرنگ هامیلتون 0.5 میکرولاندا قابل تعویض سرتیز

86259

2

سرنگ هامیلتون 0.5 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

86250

3

سرنگ هامیلتون 1میکرولاندا قابل تعویض سرتیز

80135

4

سرنگ هامیلتون 1 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

80100

5

سرنگ هامیلتون 1 میکرولاندا قابل تعویض سرتیز

86211

6

سرنگ هامیلتون 1 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

86200

7

سرنگ هامیلتون 2 میکرولاندا قابل تعویض سرتیز

88411

8

سرنگ هامیلتون 2 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

88400

9

سرنگ هامیلتون5 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

87919

10

سرنگ هامیلتون 5 میکرولاندا HPLC سرتیز

87900

11

سرنگ هامیلتون 5 میکرولاندا HPLC سرتیز

87930

12

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا HPLC سرتخت

80383

13

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا HPLC سرتیز

80300

14

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا GC سرتخت

80075

15

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا GC سرتیز

80000

16

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتخت

80065

17

سرنگ هامیلتون 10 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتیز

80030

18

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا GC سرتخت

80275

19

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا GC سرتیز

80200

20

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا HPLC سرتیز

80400

21

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا HPLC سرتخت

80465

22

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتخت

80265

23

سرنگ هامیلتون 25 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتیز

80230

24

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا GC سرتخت

80975

25

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا GC سرتیز

80900

26

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا HPLC سرتخت

80565

27

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا HPLC سرتیز

80500

28

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتخت

80965

29

سرنگ هامیلتون 50 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتیز

80930

30

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا GC سرتخت

81075

31

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا GC سرتیز

81000

32

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا HPLC سرتخت

80665

33

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا HPLC سرتیز

80600

34

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتخت

81065

35

سرنگ هامیلتون 100 میکرولاندا GC قابل تعویض سرتیز

81030

36

سرنگ هامیلتون 250 میکرولاندا HPLC سرتیز

80700

37

سرنگ هامیلتون 250 میکرولاندا HPLC سرتخت

80765

38

سرنگ هامیلتون 250 میکرولاندا GC سرتیز

81100

39

سرنگ هامیلتون 250 میکرولاندا GC سرتخت

80730

40

سرنگ هامیلتون 250 میکرولاندا GC سرتخت

81175

41

سرنگ هامیلتون 500 میکرولاندا HPLC سرتیز

80800

42

سرنگ هامیلتون 500 میکرولاندا HPLC سرتخت

80865

43

سرنگ هامیلتون 500 میکرولاندا GC سرتیز

81217

44

سرنگ هامیلتون 500 میکرولاندا GC سرتخت

81216

45

سرنگ هامیلتون 1000 میکرولاندا GC سرتیز

81317

46

سرنگ هامیلتون 1000 میکرولاندا GC سرتخت

81316

47

سرنگ هامیلتون 1000 میکرولاندا قابل تعویض سرتیز

81330

48

سرنگ هامیلتون 1000 میکرولاندا قابل تعویض سرتخت

81365

49