مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع پرگار ساعتی

لیست انواع پرگار ساعتی

لیست انواع پرگار ساعتی و دیجیتال و معمولی، دارای شناسنامه کالا، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.01mm:

 

compass

 

مشخصات
کد کالا
پرگار ساعتی داخل   / 15-5 میلیمتر
2222-15
پرگار ساعتی داخل   / 20-10 میلیمتر 2222-20
پرگار ساعتی داخل   / 30-20 میلیمتر 2222-30
پرگار ساعتی داخل   / 40-30 میلیمتر 2222-40
پرگار ساعتی داخل   / 50-40 میلیمتر 2222-50
پرگار ساعتی داخل   / 25-5 میلیمتر 2222-25
پرگار ساعتی داخل   / 30-10 میلیمتر 2222-301
پرگار ساعتی داخل   / 40-20 میلیمتر 2222-401
پرگار ساعتی داخل   / 50-30 میلیمتر 2222-501
پرگار داخل دیجیتال   / 25-5 میلیمتر 2121-25
پرگار داخل دیجیتال   / 30-10 میلیمتر 2121-31
پرگار داخل دیجیتال   / 40-20 میلیمتر 2121-41
پرگار داخل دیجیتال   / 50-30 میلیمتر 2121-51
پرگار ساعتی خارج   / 20-0 میلیمتر 2333-201
پرگار معمولی خارج   / 30 سانت
7241-300
پرگار معمولی خارج   /60 سانت
7241-600
پرگار معمولی خارج   /100 سانت
7241-1000
پرگار مستقیم معمولی  /30 سانت
7250-300
پرگار مستقیم معمولی  /50 سانت
7250-500
پرگار مستقیم معمولی  /60 سانت
7250-600