مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع میکرومتر

لیست انواع میکرومتر

 

- لیست انواع میکرومتر خارج، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ، با دقت 0.01mm

میکرومتر خارج 25-0

میکرومتر خارج 50-25

میکرومتر خارج 75-50

میکرومتر خارج 100-75

میکرومتر خارج 125-100

میکرومتر خارج 150-125

میکرومتر خارج 175-150

 

میکرومتر خارج 200-175

میکرومتر خارج 225-200

میکرومتر خارج 250-225

میکرومتر خارج 275-250

میکرومتر خارج 300-275

میکرومتر صندوقی 100-0

میکرومتر صندوقی 150-0

INSIZE
- لیست انواع میکرومتر خارج، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، با فک تعویضی، در جعبه های چوبی و پلاستیکی با دقت 0.01mm

میکرومتر خارج 100-0

میکرومتر خارج 200-100

میکرومتر خارج 300-150

میکرومتر خارج 300-200

میکرومتر خارج 400-300

میکرومتر خارج 500-400

میکرومتر خارج 600-500

 

میکرومتر خارج 700-600

میکرومتر خارج 800-700

میکرومتر خارج 900-800

میکرومتر خارج 1000-900

میکرومتر دیسکی 25-0

میکرومتر دیسکی 50-25

میکرومتر دیسکی 75-50

میکرومتر دیسکی 100-75

INSIZE
- لیست انواع میکرومتر دیجیتال، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، با فک تعویضی، در جعبه های پلاستیکی سبز رنگ با دقت 0.001mm

میکرومتر دیجیتال 25-0

میکرومتر دیجیتال 50-25

میکرومتر دیجیتال 75-50

میکرومتر دیجیتال 100-75

میکرومتر دیجیتال 125-100

میکرومتر دیجیتال 150-125

 

 

میکرومتر دیجیتال 175-150

میکرومتر دیجیتال 200-175

میکرومتر دیجیتال 225-200

میکرومتر دیجیتال 250-225

میکرومتر دیجیتال 275-250

میکرومتر دیجیتال 300-275

INSIZE
- لیست انواع میکرومتر داخل و میله ای، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، با فک تعویضی، در جعبه های پلاستیکی و چوبی با دقت 0.01mm

میکرومتر داخل 30-5

میکرومتر داخل 50-25

میکرومتر داخل 75-50

میکرومتر داخل 100-75

میکرومتر داخل 125-100

میکرومتر داخل 150-125

میکرومتر داخل 175-150

 

 

میکرومتر داخل 200-175

میکرومتر میله ای 150-50

میکرومتر میله ای 300-50

میکرومتر میله ای 500-50

میکرومتر میله ای 600-50

میکرومتر میله ای 1000-50

میکرومتر میله ای 1500-50

INSIZE
- لیست انواع میکرومتر سه فک، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در بسته بندی جعبه آلومینیومی

میکرومتر سه فک 8-6 دقت:0.001mm

میکرومتر سه فک 10-8 دقت:0.001mm

میکرومتر سه فک 12-10 دقت:0.001mm

میکرومتر سه فک 16-12 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 20-16 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 25-20 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 30- 25دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 40-30 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 50-40 دقت:0.005mm

 

 

میکرومتر سه فک 63-50 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 75-62 دقت:0.005mm

میکرومتر سه  فک 88-75دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 100-87 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 12-6 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 20-12 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 50-20 دقت:0.005mm

میکرومتر سه فک 100-50 دقت:0.005mm

INSIZE