مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع کولیس

لیست انواع کولیس

 

لیست انواع کولیس استن استیل، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.02mm :

کولیس استن استیل15 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل20 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل30 سانت(3مدل)

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل15 سانت-دقت:0.05mm

کولیس استن استیل45 سانت فک10 سانت

کولیس استن استیل50 سانت فک 10سانت

 

کولیس

کولیس استن استیل100 سانت فک14 سانت

کولیس استن استیل50 سانت فک20 سانت

کولیس استن استیل خط کش30 سانت

کولیس استن استیل60 سانت فک 10سانت

 

- لیست انواع کولیس دیجیتال و متال فلزی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.01mm و0.005mm:

کولیس دیجیتال استن استیل7.5 سانت

کولیس دیجیتال استن استیل10 سانت

کولیس دیجیتال استن استیل15 سانت(2مدل)

کولیس دیجیتال استن استیل20 سانت(2مدل)

کولیس دیجیتال استن استیل30 سانت(2مدل)

کولیس دیجیتال استن استیل متال15 سانت

کولیس دیجیتال استن استیل متال20 سانت

کولیس دیجیتال استن استیل15 سانت ضد رطوبت-

دقت:0.005mm

 

کولیس دیجیتال استن استیل متال 30 سانت

کولیس دیجیتال استن استیل20 سانت ضد رطوبت-

دقت:0.005mm

کولیس دیجیتال استن استیل30 سانت ضد رطوبت-

دقت:0.005mm

 

- لیست انواع کولیس ساعتی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.01mm و0.02mm:

کولیس استن استیل ساعتی15 سانت-دقت:0.01mm

کولیس استن استیل ساعتی20 سانت-دقت:0.01mm

کولیس استن استیل ساعتی30 سانت-دقت0.01mm

کولیس استن استیل ساعتی15 سانت-دقت:0.02mm

کولیس استن استیل ساعتی20 سانت-دقت:0.02mm

کولیس استن استیل ساعتی30 سانت-دقت:0.02mm

کولیس استن استیل ساعتی50 سانت-دقت:0.02mm

 

 

کولیس استن استیل ساعتی15سانت،طرح میتوتیو-0.02

کولیس استن استیل ساعتی20سانت،طرح میتوتیو-0.02

کولیس استن استیل ساعتی30سانت،طرح میتوتیو-0.02

- لیست انواع کولیس عمق سنج دیجیتال ساعتی و معمولی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.01mm و0.02mm:

عمق سنج دیجیتال استن استیل15سانت-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل20سانت-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل30سانت-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل50سانت-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل15سانت-هوک دار-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل20سانت-هوک دار-دقت:0.01mm

عمق سنج دیجیتال استن استیل30سانت-هوک دار-دقت:0.01mm

عمق سنج ساعتی استن استیل15سانت-0.02mm

عمق سنج ساعتی استن استیل20سانت-0.02mm

 

عمق سنج ساعتی استن استیل30سانت-0.02mm

عمق سنج معمولی15سانت-دقت:0.05mm

عمق سنج معمولی20سانت-دقت:0.05mm

عمق سنج معمولی30سانت-دقت:0.05mm

عمق سنج معمولی50سانت-دقت:0.02mm