مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع ساعت اندیکاتور

لیست انواع ساعت اندیکاتور

لیست انواع ساعت اندیکاتور معمولی و شیطونکی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت  0.001inchو 0.01mm :

ساعت اندیکاتور معمولی کورس 10mm

ساعت اندیکاتور معمولی کورس 30mm

ساعت اندیکاتور معمولی کورس 30mm

ساعت اندیکاتور معمولی کورس 50mm

ساعت اندیکاتور معمولی کورس 100mm

ساعت اندیکاتور دور کوچک کورس 3mm

ساعت اندیکاتور دور کوچک کورس 5mm

ساعت اندیکاتور معمولی اینچ "0.001 -"0.25

 

ساعت اندیکاتور معمولی اینچ "0.001-"0.5

ساعت اندیکاتور معمولی اینچ "0.001-"1

لیست انواع ساعت اندیکاتور دیجیتال و شیطونکی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب، در جعبه های سبز رنگ با دقت 0.005mmو 0.001mm :

ساعت اندیکاتور دیجیتال0.005mm-کورس10mm

ساعت اندیکاتور دیجیتال0.005mm-کورس25mm

ساعت اندیکاتور دیجیتال0.005mm-کورس50mm

ساعت اندیکاتور دیجیتال0.001mm-کورس10mm

ساعت اندیکاتور دیجیتال0.001mm-کورس0.5mm

ساعت اندیکاتور 0.01mm-کورس10mm

ساعت اندیکاتور 0.005mm-کورس10mm

ساعت شیطونی دور بزرگ 0.01mm

 

ساعت شیطونی دور بزرگ0.002mm

ساعت شیطونی دور کوچک0.01mm

ساعت شیطونی دوربزرگ کورس بلند0.01mm