مقالات و توضیحات
آزمیران / لیست انواع دستگاه تخصصی

لیست انواع دستگاه تخصصی

لیست انواع دستگاه تخصصی، دارای شناسنامه کالا، با بسته بندی مرغوب و در جعبه های سبز رنگ :

 

INSIZE

 

مشخصات
کد کالا
زبری سنج دیجیتال پرتابل
ISR-16
سختی سنج دیجیتال پرتابل
ISH-PHA
ضخامت سنج رنگ دیجیتال پرتابل ISO-1250
ضخامت سنج رنگ دیجیتال پرتابل ISO-1250FN
ضخامت سنج دیجیتال التراسونیک ISU-200
ضخامت سنج دیجیتال التراسونیک ISU-250B
لرزش سنج دیجیتال پرتابل ISV-400
میکروسکوپ پرتابل
ISM-PM100
میکروسکوپ پرتابل ISM-S40
سختی سنج لاستیک دیجیتال پرتابل ISH-PS100A
سختی سنج پلاستیک پرتابل ISH-SD
سختی سنج لاستیک پرتابل ISH-SA
پایه سختی سنج ISH-STAC