مقالات و توضیحات
آزمیران / ترازوهای سارتریوس

ترازوهای سارتریوس

___

 

 

 

 

 

 

ترازوهای حساس :

 

مدل
دقت (گرم)
ظرفیت (گرم)
TE 214 S
0.0001 210
CP 224 S
0.0001
220
TE 124 S
0.0001
120
CP 124 S
0.0001
120
TE 313 S
0.001
310
TE 153 S
0.001
150
GP 5202
0.01
5200
TE 3102
0.01
3100
GE 2102
0.01
2100
TE 1502
0.01
1500
GE 812
0.01
810
GE 412
0.01
410
TE 412
0.01
410
GP 8201
0.1
8200
GE 4101
0.1
4100
TE 4101
0.1
4100
TE 2101
0.1
2100
TE 601
0.1
610

 

ترازوهای رطوبت سنج :

مدل
دقت (گرم)
ظرفیت (گرم)
MN 45
0.001 45
MN 50
0.001
50
MN 100
0.001
100