مقالات و توضیحات
آزمیران / جعبه وزنه های کلاس F

جعبه وزنه های کلاس F

وزنه و جعبه وزنه های کلاس F :zwiebel

(استیل ضدزنگ)


 

وزنه:

تلورانس(mg+,-) وزن
F2 F1
0.06 0.02 mg 1
0.06 0.02 2 mg
0.06 0.02 5 mg
0.08 0.025 10 mg
0.10 0.03 20 mg
0.12 0.04 50 mg
0.16 0.05 100 mg
0.20 0.06 200 mg
0.25 0.08 500 mg
0.3 0.1 1 g
0.4 0.12 2 g
0.5 0.16 5 g
0.6 0.2 10 g
0.8 0.25 20 g
1.0 0.3 50 g
1.6 0.50 100 g
3.0 0.100 200 g
7.5 2.50 500 g
15 5 1 kg
30 10 2 kg
75 25 5 kg
150 50 10 kg
300 100 20 kg
750 250 50 kg

جعبه وزنه:

مجموع وزن
F2 F1
110.00g
110.00g 50 - 1 g
210.00g
210.00g
100 - 1 g
610.00g 610.00g 200 - 1 g
1110.00g 1110.00g 500 - 1 g
2110.00g 2110.00g 1g - 1kg
6110.00g 6110.00g 1g - 2kg
11110.00g 11110.00g 1g - 5kg
21110.00g 21110.00g 1g - 10kg
1.11g 1.11g 1mg - 500mg
111.11g 111.11g 1mg - 50g
211.11g 211.11g 1mg - 100g
611.11g 611.11g 1mg - 200g
1111.11g 1111.11g 1mg - 500g
2111.11g 2111.11g 1mg - 1kg
6111.11g 6111.11g 1mg - 2kg
11111.11g 11111.11g 1mg - 5kg
21111.11g 21111.11g 1mg - 10kg