مقالات و توضیحات
آزمیران / جعبه وزنه های کلاس M

جعبه وزنه های کلاس M

وزنه و جعبه وزنه های کلاس M :zwiebel

(استوانه ای)


 

وزنه:

تلورانس وزن
M2 M1
--- 0.2 mg 1
--- 0.2 2 mg
--- 0.2 5 mg
--- 0.25 10 mg
--- 0.3 20 mg
--- 0.4 50 mg
1.6 0.5 100 mg
2.0 0.6 200 mg
2.5 0.8 500 mg
3 1.0 1 g
4 1.2 2 g
5 1.6 5 g
6 2.0 10 g
8 2.5 20 g
10 3.0 50 g
16 5 100 g
30
10 200 g
75
25 500 g
160 50 1 kg
300 100 2 kg
750 250 5 kg
1600 500 10 kg

جعبه وزنه:

مجموع وزن
M2 M1
1.00g
---
100mg - 500mg
110.00g
110.00g 50 - 1 g
210.00g
210.00g
100 - 1 g
610.00g 610.00g 200 - 1 g
1110.00g 1110.00g 500 - 1 g
2110.00g 2110.00g 1g - 1kg
6110.00g 6110.00g 1g - 2kg
11110.00g 11110.00g 1g - 5kg
21110.00g 21110.00g 1g - 10kg
--- 1.11g 1mg - 500mg
--- 111.11g 1mg - 50g
--- 211.11 1mg - 100g
--- 611.11 1mg - 200g
--- 1111.11g 1mg - 500g
--- 2111.11g 1mg - 1kg
--- 6111.11g 1mg - 2kg
--- 11111.11g 1mg - 5kg
--- 21111.11g 1mg - 10kg