مقالات و توضیحات
آزمیران / مرک آلمان

مرک آلمان

لیست مواد شیمیایی مرک آلمان به همراه قیمت MERCK

لیست مواد شیمیایی مرک آلمان به همراه قیمت  MERCK
اعتبار قیمتها از درجه اعتبار ساقط است 
جهت دریافت قیمتهای جدید با تلفنهای 88920648-88920649 تماس حاصل فرمائید 


آب اکسیژنه 5/2 لیتری مرک آلمان 108597 648.000
آب کروماتوگرافی 2.5 لیتری مرک آلمان 115333 359.000
آب دوتره (دوتریوم اکساید) 100 میلی مرک آلمان 103428 4.780.000
آگاروز 25 گرمی مرک آلمان 116801 798.000
آگار 1 کیلویی مرک آلمان 101615 1.998.000
آلفا نفتول 250 گرمی مرک آلمان 822289 349.000
آلفا نفتیل امین 100 گرمی مرک آلمان 822291 349.000
آلومینیوم 250 گرمی مرک آلمان 10156 1.265.000
آلومینیوم اکساید یک کیلویی مرک آلمان 101095 779.000
آلومینیوم بوتیلات 100 گرمی مرک آلمان 820054 598.000
آلومینیوم سولفات 6 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101102 888.000
آلومینیوم نیترات بدون آب 1 کیلویی مرک آلمان 101086 895،000
آلومینیوم هیدرواکساید 1 کیلویی مرک آلمان 690.000
آمونیاک 25% 2،5 لیتری مرک آلمان 105422 398.000
آلوم دو پتاس (آلومینیوم پتاسیم سولفات) 1 کیلویی مرک آلمان 101042 749.000
آمونیوم استات 1 کیلویی مرک آلمان 101115 748.000
دی آمونیوم اگزالات 1 کیلویی مرک آلمان 101190 890.000
آمونیوم آیرونII سولفات 1 کیلوی مرک آلمان 103791 748.000
آمونیوم ایرون III سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 103776 748،000
آمونیوم سولفات 1 کیلویی مرک آلمان 101216 644.000
آمونیوم کربنات 250 گرمی مرک آلمان 101136 398.000
آمونیوم فلوراید 1 کیلویی مرک آلمان 101164 960.000
آمونیوم بی کربنات 5 کیلویی مرک آلمان 101131 1.490.000
آمونیوم پر سولفات 500 گرمی مرک آلمان 101201 530.000
آمونیوم کلراید 1 کیلویی مرک آلمان 100924 649.000
آمونیوم مونو وانادات 100 گرمی مرک آلمان 101226 898.000
آمونیوم سریم نیترات 100گرمی مرک آلمان 102276 1.098.000
آمونیوم نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 101188 598،000
آمونیوم هپتا مولیبدات 4 آبه 1 کیلویی مرک آلمان 101181 4.480.000
دی آمونیوم هیدروژن فسفات مرک آلمان 500گرمی 101206 498.000
آمونیوم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان500 گرمی 101124 498.000
آمینو آنتی پیریم 10 گرمی 107293 مرک آلمان 559.000
آمینو نفتول سولفونیک اسید 821949 مرک آلمان 250 گرمی 698.000
آلیزارین رد مرک آلمان 100 گرمی 106279 1.180.000
آنیلین مرک آلمان1 لیتری822256 579،000
آیرون (پودر آهن ) 103815 بسته یک کیلویی مرک المان 690.000
آیرون II کلرید 4 آبه مرک آلمان1 کیلویی103860 989،000
آیرون II سولفات 7 آبه مرک آلمان1کیلویی103965 749.000
آیرون (آهن ) III سولفات 500 گرمی آزمایشگاهی ساخت چین 388.000
آیرون III نیترات مرک آلمان1 کیلویی103883 795.000
اتانول مرک آلمان 2.5 لیتری 100986 749.000
اتیل آکریلات 800836 مرک آلمان بسته 1 لیتری 828.000
اتیل آنیلین 800936 بسته 100 میلی لیتری مرک آلمان 628.000
اتیل استات مرک آلمان2،5 لیتری100864 599.000
اتیلن گلیکول مرک آلمان2،5 لیتری100949 948.000
triاتیل آمین هیدروکلراید مرک آلمان 250 گرمی 800874 698،000
اتیل متیل کتون مرک آلمان2،5 لیتری106014 1.080.000
استارچ (نشاسته) مرک آلمان1 کیلویی 111685 1.488.000
استیل استون مرک آلمان1 لیتری 800023 799.000
استوفنون مرک آلمان 1 لیتری800028 448.000
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100013 585.000
استون مرک آلمان مرک آلمان2،5 لیتری 100014 485.000
استونیتریل (کرماتوگرافی) مرک آلمان 2،5 لیتری 100030 1.190.000
استرانسیوم استات 100 گرمی آلفایزر آمریکا 1.280.000
استرانسیوم کربنات 500 گرمی مرک المان 1.569.000
اسپکتروملت A14 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 111724 بسته 1 کیلویی4.980.000
اسپکتروملت A10 کمک ذوب ساخت مرک آلمان 110783 بسته 1 کیلویی 3.980.000
اسکوالان مرک آلمان 814605 بسته 100 میلی لیتری 3.980.000
اسید استیک گلاسیالpa مرک آلمان 2.5 لیتری 100056 390،000
اسید اولئیک مرک آلمان1 لیتری 100471 978.000
اسید اسپارتیک مرک آلمان 100گرمی100126 549.000
اسید اگزالیک 2آبه مرک آلمان 1 کیلویی100492 848.000
اسید اوریک مرک آلمان 100 گرمی100817 449،000
اسید پریودیک مرک آلمان 100 گرمی 822288 948،000
اسید باربیتوریک مرک آلمان 800133 بسته 100 گرمی 744.000
اسید بنزوئیک مرک آلمان 100 گرمی 100136 389.000
اسید بوریک مرک آلمان 1 کیلویی 100165 689.000
اسید تارتاریک مرک آلمان 1 کیلویی100802 848،000
اسید تیوگلیکولیک مرک آلمان 1 لیتری 822336 798.000
اسید پیکریک هلندی 500 گرمی 799.000
اسید سولفوریک مرک آلمان 2،5 لیتری100731 498.000
اسید سالسیلیک 100 گرمی مرک آلمان 818731 349.000
اسید سولفو سالسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی 800691 1.390.000
اسید سولفانیلیک 100686 مرک آلمان 100گرمی 399.000
اسید سولفانیلیک 822338 مرک آلمان 1 کیلویی 789.000
اسید سالیسیلیک مرک آلمان 1 کیلویی100631 759.000
اسید سیتریک مرک آلمان 1 کیلویی100244 599.000
اسید فسفریک مرک آلمان 2،5 لیتری100563 748.000
اسید فلوریدریک مرک آلمان 2،5 لیتری100337 1.900.000
اسید فورمیک مرک آلمان 2،5 لیتری 100264 748.000
اسید فتالیک 1 کیلویی فلوکا سویس 938.000
اسید فیتیک 25 گرمی زیگما آمریکا 1.590.000
اسید گلوتامیک 250 گرمی مرک آلمان 100291 788.000
اسید گلی اگزالات 25 گرمی مرک آلمان 858.000
اسید لاکتیک مرک آلمان 2،5 لیتری100366 1.044.000
اسید هیدروکلریک (کلریدریک ) مرک آلمان 2،5 لیتری100314 358.000
اسید پرکلریک 70% مرک آلمان 2،5 لیتری100519 2.248.000
اسید نیتریک 65% مرک آلمان 2،5 لیتری 100456 488.000
اسید نیتریک 100% دود زا مرک آلمان 1 لیتری 100450 2.490.000
اسید متا اکریلیک مرک آلمان آرت نامبر 800181 بسته 1 لیتری 688.000
اسید متا فسفریک مرک آلمان 100 گرمی100546 699.000
اسید مالئیک 1 کیلویی مرک المان 800380 748.000
اسید مولیبدیک 1 کیلویی مرک آلمان 100400 آرت 3.600.000
اسید فسفو مولیبدیک 100 گرمی 100532 مرک آلمان 498.000
اسمیک اسید محلول 2% بسته 5 میلی لیتری 109266 مرک آلمان 788.000
اسمیوم تترا اکساید 1 گرمی ساخت BDH انگلستان 3.220.000
استایرن مرک آلمان 1 لیتری 807679 549.000
استامید مرک آلمان 100 گرمی 822343 385.000
اریوکروم بلک تی مرک آلمان 100 گرمی103170 748.000
اکسیداز مرک آلمان 10 گرمی 994.000
اکسید مس مرک آلمان500 گرمی102761 959.000
اگزامید 100 گرمی 820936 مرک آلمان 749.000
ال سیستئین هیدرو کلراید مرک آلمان 25 گرمی 102839 349.000
ال پرولین مرک آلمان 10 گرمی 107434 459.000
ال آلانین 25 گرمی سیگما آمریکا 494.000
ال آرژنین مرک آلمان 100 گرمی 101542 598.000
ال آرابینوز 25 گرمی زیگما آمریکا 778.000
ال آسپارژین مونو هیدرات 101566 ساخت مرک آلمان 100 گرمی 698.000
اریکروم بلک تی مرک آلمان 25 گرمی 159133 558.000
اریکروم بلو اس ای 103340 مرک آلمان بسته 5 گرمی 998.000
ارسنیک اکساید 100 گرمی مرک آلمان 398.000
اکریل آمید مرک آلمان 1کیلویی 800830 598.000
ان آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری 807500 878،000
انتلان مرک آلمان500 میلی 598،000
ان پنتان مرک آلمان 1 لیتری 107176 584،000
ان هپتان مرک آلمان 1 لیتری 104365 598.000
ان نفتیل آمین مرک آلمان 100 گرمی822291 368.000
ان هگزان مرک آلمان 2.5 لیتری 104368 635.000
آنتراسین مرک آلمان 100گرمی 820109 449.000
اوره مرک آلمان 1 کیلویی 818710 394.000
اورنج جی مرک آلمان 25 گرمی 115925 699.000
اورتو فنانترولین 10 گرمی مرک آلمان 107225 928.000
ائوزین بلو مرک آلمان 100 گرمی 115934 2.380.000
ایزوبوتیل متیل کتون مرک آلمان 2،5 لیتری106146 1.269.000
ایزو آمیل الکل مرک آلمان 2،5 لیتری822255 1.125.000
ایزو بوتانل مرک آلمان 1 لیتری 100985 344.000
ایزو پروپیل مریستات 1 لیتری مرک آلمان 822102 798.000
ایزو پنتیل الکل 1 لیتری مرک آلمان 789.000
ایندول مرک آلمان 100 گرمی 822281 2.090.000
ایندول استیک اسید مرک آلمان 10 گرمی 100353 498.000
ایندول بوتیریک اسید مرک آلمان 5 گرمی سیگما آمریکا 548.000
ایندیوم 100 گرمی 112196مرک آلمان 7.980.000
ایندیم کلراید 10 گرمی آلفا آمریکا 2.890.000
ایریدیوم کلراید 50 گرمی سروا آمریکا 2.590.000
اورسینول 5 گرمی مرک آلمان 429.000
اورتو تولوئیدین 2.5 لیتری آرت 808312 مرک آلمان 549.000
باریم کلراید 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 101717 494.000
باریم پراکساید 1 کیلویی 101740 مرک آلمان 1.898.000
باریم استات مرک آلمان 1 کیلویی 101704 1.890.000
باریم دی فنیل آمین سولفونیک اسید 100255 مرک آلمان 5گرمی 959.000
باریم سولفات مرک آلمان 5 کیلویی101750 1.980.000
بافر PH1 مرک آلمان1 لیتری 109432 695.000
بافر PH10 مرک آلمان1 لیتری 109409 395.000
برم (برومین ) مرک آلمان 250 میلی لیتری820171 978.000
برومو تیمول بلو مرک آلمان 25 گرمی103026 1.390.000
بروسین سولفات زیگما آمریکا 25گرمی 890.000
برموفنل بلو مرک آلمان 25 گرمی 108122 1.398.000
برموکروزول گرین مرک آلمان 25 گرم 108121 2.080.000
برومو کروزول رد 5 گرمی مرک آلمان 428.000
بنزوئیل پر اکساید مرک آلمان250 گرمی801641 388.000
بنزو سولفونیل کلراید 500 گرمی مرک آلمان 598.000
بنزیل الکل 2.5 لیتری مرک آلمان 1.350.000
برومید پتاسیم مرک آلمان 1 کیلویی104900 769.000
برومو بنزن 250 میلی لیتری پانراک اسپانیا 488.000
دی برومو بنزن 5 میلی لیتری 841738 مرک آلمان 598.000
1بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100988 1.325.000
2 بوتانل مرک آلمان 2،5 لیتری 109630 998،000
بوتیل استات مرک آلمان 1 لیتری 101974 598.000
بوتیل الکل 2.5 لیتری 101990 مرک آلمان 1.239.000
بورسین مرک آلمان 50گرمی 1.448.000
بنزآلدئید مرک آلمان 2،5 لیتری 801756 949،000
بنزن مرک آلمان 2،5 لیتری 101782 1.490.000
بنزوفنون مرک آلمان 250 گرمی 801801 549،000
بنزیل کلراید 1 لیتری مرک آلمان 801809 514.000
بتا نفتول مرک آلمان 1 کیلویی 822290 798.000
بی فنیل امید مرک آلمان 1 کیلویی820528 899.000
بیس آکریل آمید 50 گرمی مرک آلمان 720.000
بیسموت پودر فلزی 100 گرمی 112400 مرک آلمان 1.490.000
بیسموت نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101878 950.000
تایرون 100 گرمی فلوکا سویس 1 بسته 2.530.000
تترا اتیل اورتو سلیکات 250 میلی لیتری آلمان 800658 498.000
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان100 گرمی 818858 1.098.000
تترا بوتیل آمونیوم هیدروژن سولفات مرک آلمان 25 گرمی 118312 3.980.000
تترا ان بوتیل آمونیوم هیدرواکساید 500 میلی لیتری 109162 مرک آلمان 2.190.000
تتراکلرید کربن مرک آلمان 2،5 لیتری102222 با درخواست
تترا متیل بنزیدین مرک آلمان 1 لیتری108622 788.000
تترا فلورو بوریک اسید آلفایزر آمریکا بسته 100 گرمی 799.000
تترا هیدروفوران مرک آلمان 2،5 لیتری108114 1.119.000
ترایتون X100 مرک آلمان 1 لیتری108603 948.000
تریس مرک آلمان 100گرمی 108219 588.000
تری کلرو استیک اسید مرک آلمان 1 کیلویی 100810 1.198.000
تری فنیل تترازولیوم کلراید مرک آلمان 10 گرمی 108380 689،000
تری فنیل فسفین 250 گرمی 808270 مرک آلمان 828.000
تری اتانول آمین 2.5 لیتری با خلوص 99.9% ساخت هند 1.725.000
تری اتیل آمین 1 لیتری مرک آلمان 450.000
تریپان بلو 5 گرمی زیگما آمریکا 490.000
تریپسین 1 کیلویی 108367 مرک آلمان 2.859.000
تلوریت پتاسیم 25 گرمی 105164 649،000
تولوئن مرک آلمان 2،5 لیتری 108323 595.000
تویین 20 مرک آلمان 1 لیتری 817072 888.000
تویین 80 مرک آلمان 1 لیتری 822187 897.000
تیامین 250 گرمی آزمایشگاهی ساخت SDFine هند 1.190.000
تیتانیوم پودر 250 گرمی 112373 مرک آلمان 4.290.000
تیتانیوم دی اکساید مرک آلمان 1 کیلویی 760.000
تیتانیوم ایزو پروپواکساید 250 میلی لیتری زیگما آمریکا 2.180.000
تیتانیوم تترا کلراید 1 لیتری 812382 مرک آلمان 949.000
تیترازول بافر 4 مرک آلمان آمپول 109884 148.000
تیترازول بافر 7 مرک آلمان آمپول 109887 148.000
تیترازول سود 1 نرمال مرک آلمان آمپول109956 169.000
تیترازول سود 1،0نرمال مرک آلمان آمپول109959 148.000
تیترازول سریم سولفات 0.1 نرمال 109092 مرک آلمان 1 لیتری 969.000
تیترازول کلرئیدریک 1 نرمال مرک آلمان آمپول 109970 189.000
تیترازول کلرئیدریک 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109973 138.000
تیترازول نیترات نقره 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109990 458.000
تیترازول ید 1،. نرمال مرک آلمان آمپول109910 469.000
تیترازول EDTA 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109992 238.000
تترازول تیو سولفات سدیم 0.1 نرمال مرک آلمان آمپول 109950 168.000
تترازول تیو سیانات آمونیوم 1/0 نرمال مرک آلمان آمپولی 297.000
تیترازول پرمنگنات پتاسیم 1،. نرمال مرک آلمان آمپول 109935 455.000
تترازول بی کرومات پتاسیم 0.1 نرمال مرک آلمان 338.000
تترا کلرو اوریک اسید سه آبه مرک آلمان 101582 بسته 1 گرمی 2.630.000
تترا بوتیل تیتانات 250 میلی لیتری فلوکا سوئیس 1.980.000
تترا ان بوتیل امونیوم برماید 1 کیلویی آلمان 2.390.000
تمد 250 میلی لیتری مرک آلمان 598.000
تنگستن 100 گرمی 112406 مرک آلمان 1.552.000
تیو سیانات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101212 949.000
تیو باربیتوریک اسید 108180 بسته 25 گرمی مرک آلمان 698.000
تیمول بلو 25 گرمی مرک آلمان989.000
تیو استامید 250 گرمی مرک آلمان 1.989.000
تیوسیانات جیوه مرک آلمان 25 گرمی 104484 449.000
تیومرسال مرک آلمان 100 گرمی 817043 1.798.000
تیونیل کلراید 1 لیتری ساخت هند 989.000
پارا تولوئیدین 808315 بسته 250 گرمی مرک آلمان 498.000
پارافین مرک آلمان 2،5 لیتری 107160 1.190.000
پارانیتروآنیلین مرک آلمان 250گرمی 822292 469.000
پالادیوم کلراید 807110 مرک آلمان 1 گرمی 1.340.000
پالادیوم نیترات 1 گرمی 814573 مرک آلمان 1.890.000
پیریدین مرک آلمان 2،5 لیتری 107462 با درخواست
پی پیریدین 100 میلی 822299 مرک آلمان 1.180.000
پیرازین 100 گرمی 807064 مرک آلمان 758.000
پنتا اکسید فسفر مرک آلمان 1 کیلویی 100540 915.000
پتاسیم هیدرواکساید مرک آلمان 1 کیلویی 105033 395.000
پترولیوم بنزن مرک آلمان 5 لیتری 100909 988.000
1 پروپانل مرک آلمان 2،5 لیتری 100996 1.459.000
2 پروپانل (ایزو پروپیل الکل ) مرک آلمان 2،5 لیتری 100995 444.000
پپتون 500 گرمی مرک آلمان 1.298.000
پتاسیم فلزی 804815 مرک آلمان 25 گرمی 1.090.000
پتاسیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 104862 1.890.000
پتاسیم کرومات مرک آلمان 104952 250گرمی 710.000
پتاسیم انتیمونی اکسی تارتارات 250 گرمی مرک آلمان 108092 797.000
پتاسیم پرمنگنات شارلو اسپانیا 1 کیلویی 790.000
پتاسیم پرمنگنات pa مرک آلمان 250 گرمی 105082 645.000
پتاسیم پریدات 100 گرمی مرک آلمان 778.000
پتاسیم تیوسیانات مرک آلمان 1 کیلویی 105125 980.000
پتاسیم تلوریت 100 گرمی مرک آلمان 1.990.000
پتاسیم سیترات مرک آلمان 5 کیلویی 104956 1.990.000
پتاسیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105090 555.000
پتاسیم کلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104936 449.000
پتاسیم کلراید محلول 3 مولار مرک آلمان 104817 250 میلی لیتر 388.000
پتاسیم فروسیانید (پتاسیم هگزاسیانو فرات) مرک آلمان 100گرمی 104982 388،000
دی پتاسیم هیدروژن فسفات 3آبه مرک آلمان 1 کیلویی 105099 745،000
پتاسیم اگزالات هیدرات مرک آلمان 1 کیلویی 105072 748،000
پتاسیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1کیلویی 104873 604،000
پتاسیم کربنات مرک آلمان 1کیلویی 104924 598،000
پتاسیم سولفات مرک آلمان 1کیلویی 105151 658.000
پتاسیم سیانید مرک آلمان 104967 بسته 250 گرمی 1.098.000
پتاسیم نیترات مرک آلمان 1کیلویی 105061 619.000
پتاسیم نیتریت 250گرمی مرک آلمان 105067 867.000
پتاسیم هگزاسیانوفرات مرک آلمان 1 کیلویی 104971 798،000
پتاسیم هیدروژن فتالات مرک آلمان 250 گرمی 104874 698،000
پتاسیم هیدروژن کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 104852 549،000
پتاسیم هیدروژن دی یدات 104867 50 گرمی مرک آلمان 984.000
پتاسیم یدات مرک آلمان 500 گرمی 105050 1.590.000
پتاسیم یدید مرک آلمان 250گرمی105043 960.000
پروتئیناز K 100 میلی گرمی ساخت آمریکا 1.190.000
پلی اتیلن گلایکول 6000 مرک المان 1 کیلویی 807491 618.000
پلی وینیل بوتیرال 1 کیلویی آلدریچ آمریکا 6.980.000
پلاتین 1 گرمی ریدل 2.970.000
پلاتینیوم تترا کلراید 807374 مرک آلمان 1 گرمی 1.760.000
پروپیلن گلیکول مرک آلمان 2.5 لیتری 107478 698.000
پروپیلن اکساید 1 لیتری مرک آلمان 807027 714.000
پودر مس مرک آلمان 250 گرمی 102703 848.000
جیوه نیترات مرک آلمان 250 گرمی 104437 1.888.000
دی اتیل اتر مرک آلمان 5 لیتری 100926 1.880.000
دی اتیل امین مرک آلمان 2.5 لیتری 803010 2.880.000
دی اتانل امین مرک آلمان 1 لیتری 803116 688.000
دی استیل منوکسیم مرک آلمان 100 گرمی 102918 558.000
1و4 دی اکسان مرک آلمان 1 لیتری 103115 898.000
دی آمینو پروپان 1 لیتری مرک آلمان 821041 هر بسته 1.490.000
دی اکسید سلنیوم مرک آلمان 50 گرمی 800653 418.000
دی کرومات امونیوم مرک آلمان 1 کیلویی 101149 968.000
دی کلرومتان مرک آلمان 2،5 لیتری 106050 559.000
دی مدیوم بروماید شارلو اسپانیا 1 گرمی 112130 2.380.000
دی متیل اگزالات 250 گرمی 822115 مرک آلمان 849.000
دی متیل سولفواکساید مرک آلمان 1 لیتری 116743 788.000
دی متیل سولفوکساید دوتره مرک آلمان 100 میلی لیتری 4.590.000
دی متیل فرمامید مرک آلمان 2،5 لیتری 103053 969.000
دی متیل گلوکز امین 100 گرمی 103062 مرک آلمان 1.230.000
دی متیل هیدرازین 100 میلی لیتری 810408 مرک آلمان 1.088.000
دی تیو تریتول 111474 بسته 1 گرمی مرک آلمان450.000
دی متیل گلی اکسیم مرک آلمان 100 گرم 103062 848.000
دی نیترو فنیل هیدرازین 25 گرمی مرک آلمان 759.000
دی سولفین بلو مرک آلمان 25 گرمی 112144 1.390.000
دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 5 کیلویی 106573 2.250.000
دی سیکلو سرین بسته 100 میلی گرمی سیگما آمریکا 388.000
دی فنیل آمین 820528 100 گرمی مرک آلمان 358.000
رایت مرک آلمان 25 گرمی 109278 1.398.000
روغن صدر مرک آلمان 500 میلی 106965 1.410.000
روغن امرسیون مرک آلمان100 میلی 378.000
روغن سیلیکون مرک آلمان 100 میلی 109762 768.000
روی سولفات مرک آلمان1 کیلو 108883 668.000
روی 108789 مرک آلمان 1 کیلویی 980.000
روی استات 1 کیلویی 108802 مرک آلمان 960.000
روی نیترات 1 کیلویی مرک آلمان 108833 988.000
روی یدید 108828 مرک آلمان بسته 25 گرمی 839.000
رزورسینول مرک آلمان 100 گرم 107593 479،000
زایلن سیانول مرک آلمان 5 گرمی 110590 918.000
زیر کونیوم دی اکساید اکروس آمریکا 100 گرمی 1.330.000
ژلاتین مرک آلمان 1 کیلویی 104078 957.000
ساکاروز مرک آلمان 1 کیلویی 107687 567.000
سافرانین مرک آلمان 25 گرمی 978.000
ستاولن مرک آلمان 100 گرمی 788.000
ستیل الکل مرک آلمان 1 کیلویی 818704 948.000
سدیم ازاید مرک آلمان 100 گرمی 106688 787.000
سدیم استات مرک آلمان 1 کیلویی 106267 548.000
سدیم ارسنیت مرک آلمان 1 لیتر 106277 488.000
سدیم پتاسیم تارتارات مرک آلمان 1کیلویی 108087 798.000
سدیم برماید مرک آلمان 1 کیلویی 106360 979.000
سدیم بوروهیدرید مرک آلمان 100 گرم 818823 989.000
سدیم بی کربنات مرک آلمان 500گرمی 106323 298.000
سدیم سولفید اکروس آمریکا 1 کیلویی 1.139.000
سدیم بنزوات مرک آلمان 25 کیلویی 106290 5.149.000
سدیم دی کرومات مرک آلمان 1 کیلویی 106336 1.098.000
سدیم پرسولفات مرک آلمان 1 کیلویی 106609 544.000
سدیم پیرو فسفات 500گرمی 106591 مرک آلمان 650.000
سدیم تترابورات 10 ابه مرک آلمان 1 کیلویی 106303 399.000
سدیم پراکسید مرک آلمان 100 گرمی 106563 798.000
سدیم تیو سولفات مرک آلمان 2،5 کیلویی 106512 818.000
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105553 1.459.000
سیلیکاژل مرک آلمان TLC1 بسته 105554 1.259.000
سلیکاژل 60F کروماتوگرافی 107739 بسته 1 کیلویی 1.580.000
سیلیسیوم 50 گرمی انگلستان ساخت BDH 1.100.000
سدیم دی هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106345 569.000
سدیم دی تیونیت 500 گرمی مرک آلمان 498.000
دی سدیم هیدروژن فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106574 649.000
سدیم دودسیل سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 817034 698.000
سدیم دودسیل بنزن سولفونات 1 کیلویی ساخت هند 1.760.000
سدیم سولفات 10 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 822286 359.000
سدیم سولفیت مرک آلمان 1 کیلویی 106652 544.000
سدیم لاکتات 50% 2.5لیتری مرک آلمان 106522 1.280.000
دی سدیم ساکسینات 100 گرمی مرک آلمان 820151 490.000
تری سدیم سیترات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106448 648.000
تری سدیم فسفات مرک آلمان 1 کیلویی 106577 598.000
دی سدیم اگزالات مرک آلمان 1 کیلویی 106557 1.390.000
سدیم فلوراید 500 گرمی هندی 588.000
سدیم کربنات مرک آلمان 1 کیلویی 106398 658.000
سدیم کلراید (نمک طعام ) مرک آلمان 1 کیلویی 106404 349.000
سدیم متا پریدات مرک آلمان 50 گرمی 106597 499.000
سدیم مولیبدات 2 آبه مرک آلمان 1 کیلویی 106524 2.100.000
سدیم نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106535 498.000
سدیم نیتریت مرک آلمان 1 کیلویی 106544 559.000
سدیم هیدروکسید (سود) 1 کیلویی مرک آلمان 1 کیلویی 106482 399.000
سرب استات مرک آلمان 1 کیلویی 107372 958.000
سرب (لید) فویل با قطر 0.25 میلی متر 107365 مرک آلمان 500 گرمی 1.089.000
سدیم یدید مرک آلمان 250 گرمی 106523 1.190.000
سرب نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 107397 958.000
سرب اکساید 105658 بسته 5 کیلویی 2.189.000
سریم فلوراید 100 گرمی سروا آمریکا 4.590.000
سزیم کربنات 25 گرمی سروا آمریکا 2.490.000
سولفولان مرک آلمان250 میلی لیتری 807993 2.880.000
دی سوربیتول 99% آلدریچ آمریکا 240850 بسته 100 گرمی 580.000
سیلور (نقره)نیترات مرک آلمان 250 گرمی 101510 5.680.000
سیلور (نقره ) نیترات اپلیکم آلمان 100 گرمی 1.540.000
سیلور (نقره)سولفات مرک آلمان 100 گرمی 101534 4.480.000
سیلور نیترات (نیترات نقره) 50گرمی ساخت آکروس آمریکا 1.590.000
سیکلو هگزانون مرک آلمان 2.5 لیتری 102888 1.680.000
سیکلو هگزامید 5 گرمی زیگما آمریکا 2.090.000
سیلیکاژل مرک آلمان 1 کیلویی 101925 718.000
سیلیسیم کربید BDHانگلستان500 گرمی 390.000
سیلیکون دی اکساید 100 گرمی 113126 مرک آلمان 1.980.000
سودان بلک بی 25 گرمی BDH 498.000
فایکول 5 گرمی زیگما آمریکا 698.000
فرمالین مرک آلمان 2،5 لیتری 104002 358.000
فرمامید 1 لیتری 104008 مرک آلمان 618.000
فروکتوز 1 کیلویی مرک آلمان 818.000
فروسن 50 گرمی مرک آلمان 803978 689.000
فلوکسین B مرک آلمان 10 گرمی 749،000
1و10 فنانترولین مرک آلمان 25 گرمی 841491 858.000
اورتو فنانترولین کلراید 107223 10 گرمی مرک آلمان 888.000
فنل مرک آلمان 1 کیلو 100206 779.000
فنل فتالین مرک آلمان 100 گرمی 107233 589.000
فنیل آنالین مرک آلمان 25 گرمی 107256 499.000
فنیل هیدرازین هیدروکلراید 100 گرمی آزمایشگاهی ساخت هند 699.000
فوشین بازیک مرک آلمان 25گرمی 115937 698.000
فوشین اسیدی مرک آلمان 25 گرمی 105231 488.000
فورفورال مرک آلمان 1 لیتری 804012 658.000
محلول فهلینگ A,B 500 میلی لیتری ساخت های مدیا 358.000
قلع پودر 100 گرمی مرک آلمان 778.000
قلع اکسید 100گرمی آلدریچ آمریکا 1.430.000
کادمیوم سولفات مرک آلمان 100 گرمی 102027 448.000
کادمیوم استات 2 ابه مرک آلمان 500گرمی 102002 1.390.000
کادمیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 799.000
کارل فیشر مرک آلمان 1 لیتری 188005 1.290.000
کاربازول 250 گرمی 820255 مرک آلمان 798.000
کبالت II نیترات 6 آبه مرک آلمان 100 گرمی 102536 899.000
کبالت اکساید یا کبالت سیاه 50 گرمی 102544 مرک آلمان 1.480.000
کواکس ( دی متیل آمینو بنزالدئید ) مرک آلمان 100 گرمی 398.000
کلسیم استات مرک آلمان 1 کیلو 102052 788.000
کلسیم هیدروژن فسفات 102203 مرک آلمان 500 گرمی 448.000
کلسیم هیدرواکساید 102047 مرک آلمان 500 گرمی 529.000
کلسیم اکساید 500 گرمی مرک آلمان 749000
کلسیم فلوراید 250 گرمی ساخت اپلیکم 1.440.000
کلسیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 102121 هر بسته 488.000
کلرامین T سه آبه 250 گرمی 818705 مرک آلمان 549.000
کلروفرم مرک آلمان 2،5 لیتری 102445 698.000
کلروفرم دوتره مرک آلمان 25 میلی لیتری 1.280.000
کلسترول مرک آلمان 100گرمی 103672 939.000
کینولین مرک آلمان 802407 بسته1 لیتری 1.108.000
کلرید فریک 6 ابه مرک آلمان 250 گرمی 103943 448.000
کلرو بنزن مرک آلمان 1 لیتری 410،000
2- کلرو بنزوئیل کلراید بسته 250 میلی لیتری 802618 مرک آلمان 884.000
2-کلرو 2-متیل پروپان 1 لیتری 801550 مرک آلمان 1.590.000
کلرید استرانسیوم 6 آبه مرک آلمان250 گرمی 107865 555.000
کلرید آلومینیوم 1 کیلویی مرک آلمان 774.000
کلرید اهنIII 6 آبه مرک آلمان 1 کیلو 103943 1.180.000
کلرید باریم مرک آلمان 1 کیلویی 101717 448.000
کلرید روی مرک آلمان 1 کیلویی 108815 949.000
کلرید زیرکونیوم مرک آلمان 250 گرمی 808913 1.688.000
کلرید سدیم مرک آلمان 5 کیلویی 106400 595.000
کلرید سدیم مرک آلمان 1 کیلویی 106404 295.000
کلرید سرب مرک آلمان 100 گرمی 807383 519.000
کلرید مس II مرک آلمان 1 کیلویی 102738 968.000
کلرید طلا مرک آلمان 1 گرمی 1.890.000
کلرید کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102382 598.000
کلرید لیتیوم مرک آلمان 100 گرمی 105679 588.000
کلرید کروم IIIمرک آلمان 1کیلویی 102487 1.390.000
کلرید کبالت II 102539 100 گرمی مرک آلمان 1.888.000
کلرید نیکل مرک آلمان250 گرمی106717 499.000
کلرید منگنز مرک آلمان 1 کیلویی 105917 949.000
کلرید منیزیم مرک آلمان 1 کیلویی 105833 749.000
کلرید قلع II مرک آلمان 1 کیلویی 1.770.000
کربنات کلسیم مرک آلمان 1 کیلویی 102069 845.000
کربن اکتیو گرانول مرک آلمان 102184 بسته 1 کیلویی 895.000
کریستال ویولت مرک آلمان 25 گرمی 101408 618.000
کربن دی سولفید مرک آلمان 1 کیلویی 102214 1.899.000
کروم تری اکساید 1 کیلویی ساخت مرک آلمان 102483 2.080.000
کرومیوم نیترات 250 گرمی مرک آلمان 898.000
کوپر(مس) سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 102787 1.098.000
کوپر (مس) نیترات مرک آلمان 250 گرمی 598.000
کوماسی بریلیانت بلو ساخت BDH انگلستان بسته 25 گرمی 1.690.000
کیومین هیدرو پروکساید مرک آلمان 820502 بسته 250 میلی لیتری 1.430.000
کنگو رد مرک آلمان 25 گرمی 101340 318.000
گلوکز (دکستروز ) مرک آلمان 1 کیلویی 108346 650.000
گلایسین مرک آلمان 25 کیلویی500190 با درخواست
گلایسین 100 گرمی ساخت زیگما آمریکا 649.000
گلیسیرین 104093 بسته 2.5 لیتری مرک آلمان 2.220.000
گلوبولین 5 گرمی زیگما آمریکا 498.000
گریس سیلیکون انگلستان امبرسیل 4000 عایق صوتی و حرارتی ، مناسب جهت آب بندی وسایل شیشه ای 100 گرمی 218،000
گزیلن (زایلن ) مرک آلمان 2،5 لیتری 108681 659.000
گزیلن اورنج 5 گرمی مرک آلمان 108677 1.980.000
گیمسا مرک آلمان 100 گرمی 2.080.000
لانتانیوم نیترات ساخت مرک 105326 بسته 100 گرمی 1.190.000
لسیتین (تخم مرغی) مرک آلمان 1 کیلویی 1.857.000
لیتموس مرک آلمان 100 گرمی 105312 858.000
لیتیم تترا بورات 1 کیلویی مرک آلمان 110783 4.190.000
لیتیوم نیترات 112230 مرک آلمان 1 کیلویی 1.580.000
لیتیوم کربنات 250 گرمی 105680 مرک آلمان 799.000
لیتیوم هیدرواکساید 1056910100 بسته 100 گرمی مرک آلمان 780.000
لوسین 25 گرمی زیگما آمریکا 398.000
مالتوز مرک آلمان 100 گرمی 105912 390،000
دی مانیتول سیگما آمریکا M9647 بسته 250 گرمی 580.000
مالاشیت گرین مرک آلمان 100 گرمی 101398 958.000
متانل مرک آلمان 2،5 لیتری 106008 354.000
متانل pa مرک آلمان 2،5 لیتری 106009 354.000
متانل کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106007 654.000
متانل خشک کروماتوگرافی مرک آلمان 2،5 لیتری 106012 898.000
متیل اورنج مرک آلمان 100 گرمی 101322 799.000
متیل ترت بوتیل اتر 1 لیتری دایجونگ کره 488.000
متیل رد مرک آلمان 100 گرمی 106076 1.408.000
متیل بلو مرک آلمان 100 گرمی 116316 1.398.000
متیل بنزوات 1 لیتری اکروس آمریکا 2.100.000
4- متیل بنزوئیل کلراید 250 میلی لیتری 821131 مرک آلمان 1.380.000
متیل آنیلین 1 لیتری مرک آلمان 988.000
متیونین 25 گرمی زیگما آمریکا 494.000
مرکوری(جیوه) اکسید مرک آلمان 100 گرمی 104465 980.000
مرکوری(جیوه) سولفات مرک آلمان 250گرمی 104481 2.390.000
مرکوری ( جیوه ) مرک آلمان 250 گرمی 104403 1.898.000
مرکوری (جیوه) کلراید مرک آلمان 100 گرمی 104417 948.000
مرکوری (جیوه) نیترات 104437بسته 50 گرمی مرک آلمان 598.000
مرکوری (جیوه ) 100 گرمی دگوسا آلمان 389.000
مرکاپتو اتانول 805740 مرک آلمان 250 میلی لیتری 368.000
منیزیم سولفات مرک آلمان 2،5کیلویی 105882 449.000
منیزیم 250 گرمی 818506 مرک آلمان 444.000
منیزیم اکساید 100 گرمی 105866 مرک آلمان 1.418.000
منیزیم نوار 105812 مرک آلمان قطر 3 میلی متر 598.000
منیزیم نیترات 500 گرمی مرک آلمان 698.000
منگنز سولفات مرک آلمان 1 کیلویی 105999 950.000
منگنز نیترات 500 گرمی مرک آلمان 878.000
موراکسید ( ملح مرده ) مرک آلمان 25 گرمی 106161 1.458.000
مورین مرک آلمان 5 گرمی 106098 958.000
مونو کلسیم فسفا ت مرک آلمان500 گرمی 102203 399.000
محلولهای استانداردهای فلزی 500 میلی لیتری ، منیزیم ، کروم ، سدیم ، پتاسیم ، کلسیم، سلنیم ، بور، باریم، تنگستن، مولیبدن، بیسموت ، قلع، سیلیسیم ، الومینیوم، لیتیم ،استرانسیم 1000ppm ساخت مرک آلمان هر بسته 488.000
محلول استاندارد سزیم بسته 100میلی مرک آلمان 1.390.000
محلول استاندارد تیتانیوم بسته 500میلی مرک آلمان 1.390.000
محلول استاندارد طلا بسته 500میلی 170216 مرک آلمان 2.390.000
محلول استاندارد نقره بسته 500میلی 119797 مرک آلمان 880.000
محلول استاندارد زیرکونیوم بسته 100میلی مرک آلمان 1.680.000
محلول استاندارد تلور بسته 100میلی 119514 مرک آلمان 1.680.000
محلول استاندارد پلاتین بسته 100میلی 170219 مرک آلمان 1.390.000
نسلر A مرک آلمان 500 میلی 109011 559.000
نفتالین مرک آلمان 1 کیلو 106200 1.098.000
نیکل 250 گرمی 112277 مرک آلمان 1.897.000
نیکل II نیترات مرک آلمان 1 کیلویی 106721 1.918.000
نیکل اکسید مرک آلمان 100 گرمی 980.000
نیتروبنزن مرک آلمان 1 لیتری 806770 399.000
نین هیدرین 10 گرمی ریدل آلمان555.000
نوار تست پی هاش 0-14 ساخت مرک آلمان 109535بسته 100 عددی 94.000
4-نونیل فنل 1 گرمی آلفایزر آمریکا 1.190.000
وانادیوم اکسی استیل استانات 50 گرمی فلوکا سوئیس 2.290.000
هپارین 1 ویال سیگما آمریکا 788.000
هگزا متیلن تترامین مرک آلمان 1کیلویی 818712 494.000
هماتوکسیلین مایع مرک آلمان 2،5 لیتری 105174 1.490.000
هیدرازین هیدرواکساید مرک آلمان 1 لیتر 804608 1.204.000
هیدروکسیل امین هیدروکلراید مرک آلمان 1 کیلویی 104616 2.390.00
هیدرواکسی اتیل سلولز با آرت نامبر 822068 ساخت مرک آلمان 500گرمی 950.000
هیدرواکسی کینولین 50 گرمی مرک آلمان 509.000
هیدرواکسی پروپیل متیل سلولز 100 گرمی آلدریچ آمریکا 990.000
هیامین مرک آلمان 1 لیتری 115480 399.000
هگزامین (متنامین ) Methenamine 104343 بسته 500 گرمی مرک آلمان 790.000
هگزا کلرو پلاتینیک اسید 1 گرمی 807340 مرک آلمان 1.880.000
هیستیدین 25 گرمی ریدل آلمان 444.000
هیدرازین سولفات مرک آلمان 100 گرمی 104603 468.000
ید مرک آلمان 100 گرمی 104761 988.000
EDTA 100944 مرک آلمان 1 کیلویی 958.000
EDTA تترا سدیم سالت دی هیدرات 108438 مرک آلمان 250 گرمی 790.000
EDTA پتاسیم دار مرک آلمان 100 گرمی 558.000