مقالات و توضیحات
آزمیران / اندازه گيري ميزان سختي آب

اندازه گيري ميزان سختي آب

خواص فيزيکي وشيميائي آب مانندشفافيت ، رنگ ، بو ، دما ،‌نمک هاي محلول درآن ، سختي خواص کاهشي و PH ، کيفيت آب رابيان مي کند . دراين ميان نمک هاي محلول درآب يکي ازمهمترين عوامل است . تمام نمک هايي که در آب محلول اند نشان دهندة ناخالصي هاي آب معدني اند . مهمترين عامل ازخواص آب سختي آن است . درجة سختي آب عبارت است ازتعدادميلي اکي والان گرم هاي يون هاي کلسيم و منيزيم دريک دسي مترمکعب آب . مقدار يون کلسيم و يون منيزيم راواحدسختي آب انتخاب مي کنند .
 

◄   انواع سختي آب:

به طورکلي سه نوع سختي وجوددارد:
 

1- سختي موقت: اين سختي به دليل وجودبي کربناتهاي کلسيم ومنيزيم است که دراثرجوشيدن به کربناتهاي نامحلول تبديل مي شوندوبه صورت جامدته نشين مي گردند .

2- سختي دايمي :‌ اين سختي شامل آن دسته ازنمک هاي کلسيم ومنيزيم است که دراثرجوشيدن آب به صورت محلول باقي مي مانند .
 

3- سختي کل: مجموع سختي هاي دايمي و موقتي راسختي کل مي گويند . آبي راکه هرکيلوگرم آن کمترازيک گرم نمک داشته باشد آب شيرين مي گويند وآبي راکه درهرکيلوگرم آن بيش از يک گرم نمک وجودداشته باشدآب شورمي گويند . آبي که درهر آن کمتراز3 ميلي گرم اکي والان گرم نمک هاي وجودداشته باشدآب نرم مي گويند . آبي که درهردسي مترمکعب آن بيش از 3 ميلي اکي والان گرم نمک هاي وجودداشته باشد را آب نيم سخت گويند . وآبي که درهر ازآن 4 تا 10 ميلي گرم اکي والان گرم موجودباشد راآب سخت مي گويند

 

وقتي که يونهايي مثل درآب حل شده باشداين آب داراي سختي است .باعث مي شودکه PH آب باران پايين آمده و آب خاصيت اسيدي پيداکند . که باحرارت دادن مي توان يونهاي فوق راخارج کرد . چنين ترکيبي داراي سختي موقت است که مي توان باحرارت دادن راجداکرد ولي اگراين يونهابه صورتي باشندکه به وسيلة حرارت دادن جدانشوندمي گوئيم ترکيب ماداراي سختي دايم است . که مي توان بااستفاده ازترکيباتي مثل ( کربنات سديم ) يونهاراجداکرد .
 

سختي موقت + سختي دايم = سختي کل


موادموردنياز:                                                                                                                          
1- متيل اورانژ 2- HCl


وسايل موردنياز:
1- ارلن 2- بورت


◄   شرح آزمايش:
درآزمايش اول براي اندازه گيري سختي موقت حدود100 cc آب شهر بر مي داريم و 3 تا 4 قطره متيل اورانژ ( معرف ) به آن اضافه مي کنيم وسپس به کمک 0.1 HCl نرمال آن راتيترمي کنيم . وقتي که رنگ زرد به نارنجي تبديل شد به پايان تيترمي رسيم وحجم مصرفي اسيد ( V ) را مي نويسيم .

نرماليتة اسيد * حجم اسيدمصرفي = سختي موقت a = V x N


دراين مرحله 3.5 cc اسيدمصرف مي شود .

a = 3.5 x 0.1 = 0.35 سختي موقت

قسمت دوم: تعيين سختي داتم
 

◄   موادموردنياز:

1- کربنات سديم 2 -آب HCl -3

◄   وسايل موردنياز:

1- شعله 2- کاغذصافي 3- ارلن

شرح آزمايش: 1000 cc آب شهررابرداشته و 20 cc کربنات سديم 0.1 نرمال به آن اضافه مي کنيم . اجازه مي دهيم که تمام آب بخارشده و فقط رسوب باقي بماندپس ازآن که تمام آب بخارشد 20 cc آب مقطر اضافه مي کنيم وخوب هم مي زنيم وسپس محلول رااضافه مي کنيم . وقتي که محلول راصاف کرديم محلول زير صافي را با استفاده از 0.1 HCl نرمال تيترمي کنيم حجم مصرفي اسيددراين مرحله برابر 15.9 ميلي ليتر  است .

◄   قسمت سوم:
درمرحلة سوم 20 cc کربنات سديم 0.1 نرمال رابرداشته به کمک 0.1 HCl نرمال آن راتيترمي کنيم . ( البته قبل ازآن چندقطره متيل اورانژبه آن اضافه مي کنيم ) . حجم مصرفي اسيد در اين مرحله11ميلي ليتر  است .
 

b=(15.9 - 11 ) 0.1 = 0.49 سختي دايم

سختي کل =420 gr/lit سختي کل

عنوان: اندازه گيري ميزان سختي آب

نويسنده: رسول برومند                            ايميل:

منبع اطلاعاتي: chim.parsiblog.com