مقالات و توضیحات
آزمیران / ویسکوزیمتر های خارجی

ویسکوزیمتر های خارجی

68

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر مدل ابل هود 0B

آمریکا

FISHER

0B


1900000

69

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر کنون 350

آمریکا

FISHER

350


1800000

70

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسموزیمتر کنون 300

آمریکا

FISHER

300


1800000

71

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمت کنون 150

آمریکا

FISHER

150


1800000

72

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمت ابل هود 3B

آمریکا

FISHER

3B


1900000

73

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر مدل ابل هود

آمریکا

FISHER

1C


1900000

74

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر مدل ابل هود

آمریکا

FISHER

1C


1900000

75

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر مدل ابل هود 0c

آمریکا

FISHER

0C


190000

76

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر مدل ابل هود 1

آمریکا

فیشر

1


1900000

77

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر کنون 50

آمریکا

فیشر

50


1800000

78

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر کنون 100

آمریکا

FISHER

100


1800000

79

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر کنون 25

آمریکا

FISHER

25


1800000

80

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر کنون 75

آمریکا

FISHER

75


1800000

81

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 0

آمریکا

فیشر

0


1900000

82

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 2

آمریکا

فیشر

2


1900000

83

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 2B

آمریکا

FISHER

2B


1900000

84

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 2C

آمریکا

FISHER

2C


1900000

85

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 3

آمریکا

FISHER

3


1900000

86

ویسکوزیمتر شیشه ای

ویسکوزیمتر ابل هود 3C

آمریکا

FISHER