مقالات و توضیحات
آزمیران / انیمیشن های پیش دانشگاهی

انیمیشن های پیش دانشگاهی


برگرفته از سایت http://www.chempic.com

انیمیشن (پیش دانشگاهی)

سلول گالوانی ( ولتایی )
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
الکترولیز ( برقکافت )
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تجزیه هیدروژن پراکسید در مجاورت کاتالیزگر
فصل: سینیتیک شیمیایینمایش
توضیحات
سنجش حجمی اسید و باز ( تیتراسیون )
فصل: اسید و بازنمایش
توضیحات
دستگاه PH متر ( PH سنج )
فصل: اسید و بازنمایش
توضیحات
PH محلول های بافر
فصل: اسید و بازنمایش
توضیحات
تیغه نقره در محلول یون مس
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه نقره در محلول یون هیدروژن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه مس در محلول یون نقره
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه مس در محلول یون هیدروژن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه مس در محلول یون روی
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه مس در محلول یون منیزیم
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه آهن در محلول یون روی
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه آهن در محلول یون هیدروژن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه منیزیم در محلول یون روی
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه منیزیم در محلول یون نقره
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه منیزیم در محلول یون هیدروژن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه نیکل در محلول یون آهن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه روی در محلول یون منیزیم
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
تیغه روی در محلول یون آهن
فصل: الکتروشیمینمایش
توضیحات
اسید قوی و ضعیف
فصل: اسید و باز
فرستنده: همکار محترم خانم فیروز
نمایش
توضیحات