مقالات و توضیحات
آزمیران / PH متر-اکسیژن متر

PH متر-اکسیژن متر

ردیف

شرح کالا

دقت

مدل

1

پی اچ متر قلمی با الکترود قابل تعویض

با دقت 0.1

Phscan20

2

پی اچ متر قلمی با الکترود قابل تعویض

 

با دقت 0.05 همراه با دما

Phscan30

3

کنداکتی وی تی متر قلمی 0-199.9 US

با دقت 0.1 m5

Con scan20

4

کنداکتی وی تی متر قلمی 0-1999 US

با دقت 0.01 m5

Con scan30

5

کنداکتی وی تی متر قلمی 0-19.99 MS

با دقت 0.01 m5

Con scan40

6

PHمتر/ MV/ T / با دقت 0.01 پرتابل

 

Bante-220

7

اکسیزن متر/ T/

با دقت 0.3ml پرتابل

Bante-221

8

کنداکتی وی تی متر/ TDS/ T / پرتابل

 

Bante-530

9

کنداکتی وی تی متر/ TDS/ T / Salinity پرتابل

 

Bante-540

10

PHمتر/ MV/ T /

با دقت 0.01 رومیزی

Phs- 3BW

11

PHمتر/ MV/ T /

با دقت 0.001 رومیزی

Bante-921

12

PHمتر/ MV/ORP/ T /

با دقت 0.001 رومیزی

Bante-922

13

اکسیژن متر/ T/ رومیزی

 

Bante-980

14

کنداکتی وی تی متر/ Salinity /TDS/ T رومیزی

 

Bante-950

15

PHمتر/ ORP / ION/ T /

با دقت 0.001 رومیزی

Bante-930

16

PHمتر/ ORP// TDS  CON/ Salinity /T / رومیزی

 

Bante-901

17

PHمتر/ ORP/ION/ CON // Salinity / TDS Resistivity /Oxy/ T

 

Bante-900

18

هات پلیت با مگنت دیجیتال 300 درجه 135m*135m

0 to 1250 RPM

MS 300

19

هات پلیت با مگنت دیجیتال 400 درجه 135m*135m

0 to 1250 RPM

MS 400

20

استریر 0 TO 1250

 

JB – 1A

21

پلاریمتر معمولی رنج -180 TO +180

 

WXG - 4

22

پلاریمتر دیجیتال رنج -180 TO +180

 

WXG - 5

23

پلاریمتر دیجیتال رنج -45 TO +45

با دقت 0.02

WXG