مقالات و توضیحات
آزمیران / Hanon

Hanon

رفراکتومتر-سنجش فیبر-کجلدال-نقطه ذوب-پلاریمتر-اسکروبر-بلوک هضم-سکسله-تیتراتور

HANON

ردیف

نام کالا

مدل

1

دستگاه رفراکتومتر دیجیتال مارک Hanon    اتوماتیک

A610

2

دستگاه رفراکتومتر دیجیتال مارک Hanon   اتوماتیک

A620

3

دستگاه رفراکتومتر دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

A650

4

دستگاه سنجش فیبر دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

F600

5

دستگاه کجلدال   دیجیتال مارک Hanon اتوماتیک

K1100

6

دستگاه کجلدال دیجیتال مارک Hanon   اتوماتیک

K9840

7

دستگاه نقطه ذوب دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

MP120

8

دستگاه نقطه ذوب دیجیتال مارکHanon  اتوماتیک

MP300

9

دستگاه پلاریمتر دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

P810

10

دستگاه پلاریمتر دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

P850

11

دستگاه اسکروبردیجیتال  مارکHanon  اتوماتیک

S403

12

دستگاه بلوک هظم دیجیتال مارک Hanon اتوماتیک

SH220

13

دستگاه هضم  دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

SH520

14

دستگاه سوکسوله دیجیتال مارک Hanon اتوماتیک

SOX406

15

16

دستگاه سوکسوله دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

دستگاه تیتراتور دیجیتال مارک Hanon  اتوماتیک

SOX500

T890