مقالات و توضیحات
آزمیران / لامپ اتمیک ابزوربشن

لامپ اتمیک ابزوربشن

جهت خرید لامپ ها لطفا در خواست خود را به شماره تلفن 88920648 ارسال فرمائیدQTY

ELEMENT

MAKE

PART#

S/N #

DIAMETER

CONDITION

1

Mg

P-E

303-6042

*

2”

New

1

NaK

P-E

303-6095

*

2”

New

3

Zn

P-E

303-6081

*

2”

New

1

Mn

P-E

303-6043

*

2”

New

1

Pb

P-E

303-6039

*

2”

New

0

Se

P-E

303-6062

*

2”

New

2

Ca-Mg-Al

P-E

303-6099

*

2”

New

1

Fe

P-E

303-6037

*

2”

New

0

As

P-E

303-6011

*

2”

New

1

Cu

P-E

303-6024

*

2”

New

1

Hg

P-E

303-6044

*

2”

New

1

Ba

Westinghouse

C57399

*

1.5”

Used

1

Co

Varian

2K594

*

1.5”/1”

Used

1

Fe

Canlab

126C

*

1.5”/1”

Used

1

3QNY/Pb

Cathodeon

14528

*

1.5”/1”

Used

1

Ca

Westinghouse

C57399

*

1.5”

Used

1

Cr

Photron

P812

1186*

1.5”/1”

New

1

Ni

Photron

P836

7787*

1.5”/1”

New

1

A l

Photron

P801

3307*

1.5”/1”

New

1

Mo

Photron

P834

0332*

1.5”/1”

New

1

Pb

Photron

P828S

4148*

1.5”/1”

New

1

As

Photron

P803

2805*

1.5”/1”

New

1

H2

Photron

*

21749*

1.5”/1”

New

1

Sb

Photron

*

3250*

1.5”/1”

New

1

Na-k

Photron

*

7142*

1.5”/1”

New

1

Mg

Photron

*

20079*

1.5”/1”

New

1

Ca, Mg

Photron

P870-P970

0695*

1.5”/1”

New

1

Te

Photron

*

0402*

1.5”/1”

New

1

Cu

Hamamatsu

29NB

*

1.5”/1”

New

1

Ag

Hamamatsu

47NB

*

1.5”/1”

New

1

Cd

Hamamatsu

48NQ

*

1.5”/1”

New

1

Si

Hamamatsu

14NU

*

1.5”/1”

New

1

Cr

Hamamatsu

24NB

*

1.5”/1”

New

1

A l

Hamamatsu

13NB

*

1.5”/1”

New

2

Pb

Hamamatsu

82NQ

*

1.5”/1”

New

1

Fe

Hamamatsu

26NU

*

1.5”/1”

New