مقالات و توضیحات
آزمیران / شیرهای آزمایشگاهی

شیرهای آزمایشگاهی

شیرهای آزمایشگاهی

انواع شیرهای مورد استفاده در آزمایشگاه عبارتند از:

تصاویر زیر نمونه هایی از انواع شیرهای آزمایشگاهی است:

شیر آب
شیر آب
شیر آب
شیر آب مقطر
شیر آب
شیر خلا
شیر آب
شیر هوای فشرده
شیر آب
شیر گاز
شیر آب
شیر گاز مایع