Search

دوشنبه 26 آذر 1397

منو

شیرهای آزمایشگاهی

شیرهای آزمایشگاهی

انواع شیرهای مورد استفاده در آزمایشگاه عبارتند از:

تصاویر زیر نمونه هایی از انواع شیرهای آزمایشگاهی است:

شیر آب
شیر آب
شیر آب
شیر آب مقطر
شیر آب
شیر خلا
شیر آب
شیر هوای فشرده
شیر آب
شیر گاز
شیر آب
شیر گاز مایع

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است