مقالات و توضیحات
آزمیران / کیت کلر سنجی

کیت کلر سنجی

پول تستر (کیت کلر سنجی)پول تستر  3 محفظه ای با يک نمودار مقايسه ای رنگی قابل تعويض  يک دستگاه   ارزشمند در  مقايسه قيمت  با توانائی  دستگاه برای تعيين کلر و PH می باشد، آزمايش کننده برم و  PH استخر، آزمايش کننده اکسيژن فعال وPH استخر، آزمايش کننده  QAC و PH استخر، آزمايش کننده آب اکسيژنه و بی گوانيد، آزمايش کننده مس و PH استخر .

تصفيه مناسب آب، شرط اوليه برای  استحمام سالم و شنا کردن تفريحي در استخرهای خصوصی می باشد. اکنون مالک های استخرها می توانند از يک سری عوامل تصفيه آب که اغلب به صورت مخلوط استفاده می شوند کمک بگيرند.

مقدار PH آب استخرهای شنا به طور کلی باید بين ارزش اسيدی کم 5/6 و ارزش بازی کم 6/7 باشد به علت استفاده از انواع تصفيه کننده های شيميايی مختلف و اثرات محيطی بيرون ، مالکين استخر بايد مقدار PH آب را تعيين نموده و در صورت لزوم آن را اصلاح بفرمايند.
اين تصفيه کننده های شيميايی آب تنها در يک محدوده ای از  PH  مؤثر هستند. بنابراين علاوه بر بررسی کردن غلظت تصفيه کننده های شيميايی آب، بايد مقدار PH آب استخر نمايش داده شود و در صورت لزوم مقدار آن تنظيم شود.

پول تستر3 محفظه ای
آزمايش کننده 3 محفظه ای با يک نمودار مقايسه ای رنگی قابل تعويض  يک دستگاه   ارزشمند در  مقايسه قيمت نسبت به توانائی   برای تعيين کلر و PH می باشد.
دستگاه می تواند برای اندازه گيری همزمان کلر (فعال) آزاد ( mg/l 3- 1/0 )و مقدار PH (2/8-8/6) استفاده شود.
مدل هايی وجود دارند که شامل آزمايشات اضافی برای اکسيژن فعال، مقدار قليايی کل ، سختی کلسيم، اسيد مورد نياز و اسيد سيانوريک می باشند.


آزمايش کننده کلر و PH استخر
آزمايش کننده کلر و PH استخر  همزمان کلر آزاد (  3-1/0 ميلی گرم در ليتر يا 6-5/0 ميلی گرم در ليتر) و مقدار  PH ( 2/8-8/6)  را با استفاده از قرص های معرف آکواليتيک با پايداری طولانی مدت انجام می دهد.
قابليت ضد عفونی کنندگي کلر، ميکروب ها را سريع و به طور مطمئن می کشد، ضمن اين که قابليت اکسيداسيون آن آلاينده های آلی را از بين مي برد.

آزمايش کننده برم و  PH استخر    
آزمايش کننده برم و PH  استخر برای اندازه گيری غلظت برم  ( mg/l 8-1 )  و مقدار PH (2/8-8/6) در جاهايی که به عنوان مثال از نوارهاي برم برای ضد عفونی کردن استفاده می کنند، کاربرد دارد.
آزمايش کننده اکسيژن فعال وPH استخر
آزمايش کننده اکسيژن فعال و  PH  استخر برای تعيين مقدار اکسيژن فعال ( 10 – 0 ميلی گرم در ليتر) و مقدار  PH( 2/8-8/6) کاربرد دارد.

آزمايش کننده  QAC و PH استخر
آزمايش کننده QAC و  PH استخر به منظور اندازه گيری مقدار ترکيبات چهارگانه آمونيوم  (10-0 ميلی گرم در ليتر) و مقدار  PH  (2/8-8/6) استفاده می شود.

آزمايش کننده آب اکسيژنه و بی گوانايد
آزمايش کننده آب اکسيژنه و بی گوانيد نه تنها مقدار PH    (2/8-8/6) را اندازه گيری می نمايد بلکه غلظت بی گوانيد(PHMB 10 – 100 mg/l)   ، ( نام های تجاری مختلفی برای بی گوانيد استفاده می شود.)را هم اندازه گيری می کند.
يک عامل تصفيه کننده آب ديگر با قابليت اكسيداسيون وضدعفونی کردن ، آب اکسيژنه است که در محدوده ی 50-5 ميلی گرم بر ليتر  اندازه گيری می شود.

آزمايش کننده مس و PH استخر   
آزمايش کننده  مس و  PH استخر  برای تعيين غلظت مس (9/0-1/0 ميلی گرم در ليتر) و مقدار PH ( 8/7-8/6) بكار مي رود.
مس به عنوان يک جلبک کش برای جلوگيری از تشکيل جلبک ، يا به منظور حذف جلبک های موجود در آب استفاده می شود.

پول چک
واژه  آب حالت داده شده  ( آب متعادل شده ) برای توضيح آب استفاده می شود که خورنده نيست و تشکيل زنگار را نيز تشديد نمی کند.
يکی از عملکردهای پول چکه ، آزمايش کردن آب برای اين خواص است. پول چکه متشکل از تمام ترکيبات مورد نياز برای تعيين کلر آزاد  (  mg/l 3/0  1/0 )  ، مقدار   PH  (2/8-8/6)سختي كلسيم(mg/l Caco3 400 - 1000 ) مقدار كل قليايي(mg/l Caco3 200 - 25  )به طور انتخابي نياز اسيدي و اسيد سيانوريك (mg/l 100-0  )   مي باشد.
آزمايش کننده کوچک کلر و  PH ٬ تعيين کلر آزاد    mg/l) 3 -1/0  ) و مقدار PH ( 2/8-8/6) را تضمين می نمايد.

آزمايش کننده کوچک اکسيژن فعال وPH
آزمايش کننده کوچک اکسيژن فعال و PH ٬  تعيين اکسيژن فعال  mg/l) 10 - 0)و مقدار PH ( 2/8-8/6) را تضمين می نمايد.
 
انتخاب ملحقات اضافی محصول
مشتريان گرامي:
جهت سفارش گذاري توجه داشته باشيد كه انتخاب آيتم هاي مورد نظر در بخش "دستورالعمل سفارش گذاري" الزامي است.