مقالات و توضیحات
آزمیران / کنترل بهداشت استخر

کنترل بهداشت استخر

 معيارهاي پاکيزگي آب استخرهاي سرپوشيده شنا نزديک به استانداردهاي آب آشاميدني مي باشد. 

آب استخر در صورت عدم رعايت استانداردهاي بهداشتي مي تواند بيماريهاي حصبه ، شبه حصبه ، اسهال ، ناراحتيهاي دستگاه گوارش ، عفونت چشم ، گوش ، حلق ، بيماريهاي دستگاه تنفسي و حتي مقاربتي را ايجاد نمايد. مهمترين عوامل آلوده کننده آب استخر افزايش تعداد شناگران ، عدم کنترل صحيح کلر باقيمانده و عدم کنترل بهداشتي شناگران قبل از ورود به استخر مي باشد .

لذا به منظور حفظ سلامت قبل از بهره برداري از استخر شنا ، استخر مي بايد مجهز به تاسيسات تصفيه فيزيکي براي زلال سازي آب و گندزدايي به روش شيميايي باشد.

تصفيه فيزيکي شامل :

 1- صاف کردن يا زلال سازي ( شامل ته نشين سازي در بستري از ماسه و ديگر مواد جدا کننده )

2- صافي تحت فشار ايجاد شبکه زه کشي در استوانه جهت سرعت بيشتر

3- تصفيه شيميايي آب ، استفاده از مواد شيميايي براي گند زدايي

4- از بين مواد گندزداي شيميايي،کلر و مشتقات آن بيشترين کاربرد را دارد. بايد توجه داشت که کلرزني نمي تواند جايگزين واحدهاي تصفيه فيزيکي گردد.

pool2.JPG

کلر زني

کلر وقتي به آب افزوده مي شود با آن ترکيب شده و اسيدهاي هيپوکلر Hocl هيپوکلريت به (ocl) که به آن کلر آزاد مي گويند تبديل مي شود.


کلرزني به دو صورت انجام مي شود :

1-    تزريق کلر مايع
2-    کلر زني گازي Gas chlorination

ميزان کلر آزاد باقيمانده :
به منظور پيش گيري از آلودگيهاي ثانويه آب استخر مقدار کلر آزاد باقيمانده بر اساس استاندارد مي بايد بين 1ppm-4ppm در تمام مدت استفاده از استخر باشد.

pool3.JPG

براي اطمينان از وجود کلر باقيمانده در حد استاندارد در کليه ساعات بايد اين ميزان بوسيله کيتهاي کلرسنجي يا دستگاههاي ديجيتال سنجش چک شود.

<< پول تستر – فتومتر – چک کيت کمپراتور و غيره >>

در صورت کاهش ميزان کلر باقيمانده ، ميزان کلر تزريقي بايد افزايش يابد.
مقدار کلر باقيمانده بستگي به pH دارد باتغيير pH آب ميزان کلر باقيمانده نيز تغيير مي يابد
pH مناسب آب استخرهاي شنابين 8-2/7 مي باشد که مرتبا بايد توسط دستگاههاي خاص چک شود. (پول تستر – فتومتر – چک کيت کمپراتور و .... )

ميزان کلر مورد نياز گندزدايي عبارتست از اختلاف بين کلر افزوده شده با کلر باقيمانده  ( به صورت مرکب يا آزاد )
پس از حداقل 20 دقيقه  زمان تماس به حدي که هميشه ميزان کلر باقيمانده در حدود 4ppm باشد.

عمل ميکروب کشي

قدرت ميکروب کشي به ميزان تماس ، درجه حرارت و pH و غلظت ترکيبات احياء کننده بستگي دارد.

از ديگر مواد گندزدا

ازن، يد، برم و استفاده از اشعه UV

گندزدايي با اشعه ماوراء بنفش را در يک لامپ جيوه اي با فشار کم مي توان ايجاد نمود.

طول موج 2000  تا3000 انگسترم سريعا توسط آب جذب مي شود.