مقالات و توضیحات
آزمیران / مگنت تخم مرغی

مگنت تخم مرغی

 

 

 

ردیف

شرح کالا

طول

سایز (میلیمتر)

1

مگنت بادامی شماره 1

1.5 cm

15×6

2

مگنت بادامی شماره 1

2 cm

20×8

3

مگنت بادامی شماره 1

2.5 cm

23×9

4

مگنت بادامی شماره 1

3 cm

30×10

5

مگنت بادامی شماره 1

3.5  cm

35*13

6

مگنت بادامی شماره 1

6 cm

58×17

7

مگنت بادامی شماره 2

2 cm

20×8

8

مگنت بادامی شماره 2

2.5 cm

25×9

9

مگنت بادامی شماره 2

3.5 cm

35×13

10

مگنت بادامی شماره 2

4 cm

40×15

11

مگنت حلقه دار شماره 1

1.5 cm

15×3

12

مگنت حلقه دار شماره 1

2 cm

20×6

13

مگنت حلقه دار شماره 1

2.8 cm

28*6

14

مگنت حلقه دار شماره 1

3.5 cm

35×8

15

مگنت حلقه دار شماره 1

4 cm

40×7

16

مگنت حلقه دار شماره 1

4.5 cm

45×8

17

مگنت حلقه دار شماره 1

5 cm

50×10

18

مگنت حلقه دار شماره 1

5.5 cm

55×12

19

مگنت حلقه دار شماره 1

8.5 cm

85×14

20

مگنت حلقه دار شماره 1

10 cm

100×15

21

مگنت حلقه دار شماره 2

1.3 cm

13×8

22

مگنت حلقه دار شماره 2

1.5 cm

16×8

23

مگنت حلقه دار شماره 2

2.2 cm

22×8

24

مگنت حلقه دار شماره 2

2.5 cm

25×9

25

مگنت حلقه دار شماره 2

2.9 cm

29×9

26

مگنت حلقه دار شماره 2

3.8 cm

38×