مقالات و توضیحات
آزمیران / اندازه گيري چربي شير

اندازه گيري چربي شير

اندازه گيري چربي شير

10 سي‌سي اسيد سولفوريك ژربر را وارد بوتريمتر با دستگاه ژربر ميكنيم.

gerber

11 سي‌سي شير را از ديواره وارد بوتريمتر ميكنيم.

1 سي‌سي الكل آميليك به مخلوط بالا اضافه ميكنيم.

درب بوتريمتر را بسته و با استفاده از ميله مخصوص كاملا محكم مي‌كنيم.

بوتريمتر را تكان ميدهيم تا محتويات آن هضم شود.

بوتريمتر را درون بن‌ماري 70 درجه سانتي‌گراد مي‌گذاريم به مدت 10دقيقه.

بوتريمتر را درون سانتريفيوژ با دور 1200 دور به مدت 15 دقيقه قرار مي‌دهيم.

santir

با استفاده از ميله بالابرنده فاز رويي را روي يك عدد ثابت فيكس ميكنيم.

مقدار چربي را قرائت ميكنيم.