مقالات و توضیحات
آزمیران / اندازه‌گيري درصد خاكستر

اندازه‌گيري درصد خاكستر

اندازه‌گيري درصد خاكستر (Ash):

هدف:

اندازه‌گيري خاكستر ماده غذايي.

وسايل لازم:

ترازو، بوته چيني يا كروزه، كوره الكتريكي.

روش‌كار:

ابتدا نمونه و بوته چيني يا كروزه خالي را بطور جداگانه توزين كرده و ارقام بدست آمده يادداشت مي‌گردد. حدود 2 گرم نمونه را بردشته (از ماده خشك) و آنرا داخل بوته چيني ريخته و آنها را درون كوره الكتريكي با دماي550 درجه سانتيگراد قرار مي‌دهيم؛ پس از مدت 6- 5 ساعت نمونه و ظرف را خارج كرده و مي‌گذاريم تا سرد شود سپس نمونه خاكستر شده و بوته را با هم وزن مي‌كنيم. با استفاده از نتايج بدست آمده و بكارگيري فرمول زير مي‌توان درصد خاكستر را محاسبه نمود.

در صورتي كه در خاكستر حاصل شده، دانه‌هاي سياه باقي مانده باشد، بايستي روي آن آب مقطر ريخته شود و دوباره آنرا در كوره حرارت داد تا فقط خاكستر سفيد رنگ باقي بماند. با استفاده از اسيد مي‌توان مانع از بين رفتن مواد فرار شد.

 3

وزن خاكستر= وزن بوته خالي - (وزن بوته + خاكستر).