مقالات و توضیحات
آزمیران / تعیین وجود جوش شیرین نان

تعیین وجود جوش شیرین نان

ابتدا مقداری از نان را در فور 60-50 درجه سانتی گراد به مدت 1-2 ساعت قرار میدهیم تا خشک شود.

سپس نان خشک شده را توسط هاون آسیاب میکنیم.  10 گرم از نان آسیاب شده را برداشته و در یک ارلن مایر 250 سی سی میریزیم و 90 سی سی آب مقطر که قبلا جوشیده و خنک شده است به آن اضافه میکنیم.

یک ربع صبر میکنیم تا نمک موجود در نان با آب به تعادل برسد.

سپس مایع را با کاغذ صافی صاف میکنیم و 10 سی سی از آن را برداشته با استفاده از یک PH متر مقدار PH مایع صاف شده را محاسبه میکنیم اگر مقدار آن از 6 بیشتر بود نشان دهنده وجود جوش شیرین در نان است.