مقالات و توضیحات
آزمیران / نواقص احتمالی در ماست ...

نواقص احتمالی در ماست ...

نحوه بر طرف کردن علل احتمالی نوع نقص
تنظیم فرمولاسیون( افزودن شیر خشک.....)
اختلال شیر ماست با شیری که مواد معدنی آن زیاد نیست.
تنظیم فرآیند
کاهش دمای گرمخانه  به 42درجه سانتی گراد
       (PH  در گرمخانه (4/4=  PHکاهش
برطرف کردن منبع اشکال
سرد کردن کامل و کافی
افزودن پایدار کننده- تعویض مایه ماست و جایگزین کردن آن با نوع ویسکوز مایه
-میزان کم ماده خشک بدون چربی ویا محتوای کم
-وجود نمک ومواد معدنی زیاد در شیر
 
-عدم حرارت کافی شیر و یا عدم همونیژه کردن شیر
-دمای بالا گرمخانه گذاری
-اسیدیته پایین
حضور اتفاقی آنزیم هایی که قادر به انعقاد پروتیین هستند.
اختلا در ایجاد لخته قبل از سرد کردن آن
-غیر مشخص
 
 
آب انداختگی
تنظیم فرمولاسیون(افزودن شیر خشک)
تنظیم فرایند
افزایش دمای گرمخانه تا 42 درجه سانتیگراد
افزایش میزان تلقیح مایه (حدود 2%)
                                         بهبود فرایند
افزودن پایدار کننده- تعویض مایه ماست و جایگزین کردن آن با نوع ویسکوز مایه
 

 
-میزان ماده خشک کم
-عدم حرارت کافی شیر ویا عدم همونیژه کردن شیر
-دمای پایین گرمخانه گذاری
-مقدار تلقیح کم مایه
-به هم زدن طولانی لخته
-غیر مشخص
 
(قوام نامناسب)
ویسکوزیته پایین
کنترل دمای سردخانه
برطرف کردن منبع آلودگی
برطرف کردن شرایط بد تولید ویا تعویض مایه آلوده
کنترل  هوادهی و کنترل نازل پرکن
-شرایط نا مناسب انبار و محل نگهداری
-آلودگی با مخمر
-آلودگی با کلیفرم ها
-هوادهی زیاد
 
 
وجود حباب در ماست
کاهش میزان تلقیح مایه به 2% و یا افزایش زمان گرمخانه گذاری
افزایش میزان تلقیح مایه به 2% و یا کاهش زمان گرمخانه گذاری
کاهش میزان تلقیح شده یا تعویض کشت مایه
کاهش مایه تلقیح شده یا کنترل دمای سرد خانه
برطرف کردن منبع آلودگی به مخمرها
کنترل کیفیت شیر خام
-بی مزه بودن  ماست
 
                                                  (UNCLEAN -طعم ناپاک(   
-طعم تلخی
-طعم ترشی
-طعم میوه ای و یا طعم مخمری
-طعم تندی
 
تغییر طعم ومزه
 
منبع:

 http://www.atadairy.com/products/view/pid/3/lang/fa