مقالات و توضیحات
آزمیران / اندازه گيري پروتئين

اندازه گيري پروتئين

اندازه گيري پروتئين :

هدف:

اندازه گيري ميزان پروتئين در ماده غذايي.

اين اندازه گيري در دستگاه كلدال صورت مي‌گيرد و شامل سه مرحله جدا از هم (هضم، تقطير و تيتراسيون) مي‌شود.

وسايل لازم:

دستگاه كلدال، كاغذ صافي، گازگير، سنگ جوش، بشر، مزور، دستگاه تيتراسيون، دستگاه تقطير.

اسيد سولفوريك غليظ، كاتاليزور، سود، آب شهري، اسيد بوريك، معرف متيل رد، اسيد كلريدريك.

روش كار:

* مرحله اول هضم

1) يك گرم از نمونه را روي كاغذ صافي وزن مي‌كنيم.

2) 8 گرم كاتاليزور به آن اضافه مي‌كنيم.

* كاتاليزور شامل سولفات پتاسيم بدون آب يا اسيد 96% يا سولفات سديم بدون آب + سولفات مس 5/3% + دي ‌اكسيد سلنيوم 5/0% مي‌باشد.

* مخلوط كاتاليزور سولفات سديم باعث افزايش نقطه جوش مي‌شود؛ به ازاي هر گرم سولفات سديم نقطه جوش 3 درجه سانتي‌گراد بالاتر مي‌رود.

* سولفات مس و دي ‌اكسيد سلنيوم باعث افزايش سرعت واكنش مي‌شوند.

* سولفات مس بعنوان معرف عمل مي‌كند و عامل ايجاد رنگ سبز پس از حرارت است.

3) كاغذ صافي را تا كرده و داخل بالن كلدال مي‌اندازيم.

4) 20 ميلي‌ليتر اسيد سولفوريك غليظ به بالن اضافه مي‌كنيم.

5) قسمت گازگير را روي آن قرار مي‌دهيم به طوريكه دو لوله داخل قسمت حبابي آن به موازات هم قرار گيرد.

6) حدود 120 ميلي ليتر سود 30% را در قسمت گازگير ريخته و شعله را روشن مي‌كنيم.

* سود را تا حدي وارد گازگير مي‌كنيم كه به لبه لوله نزديك شود؛ اگر بيشتر بريزيم سرريز مي‌شود.

* گاز SO2 در گازگير با سود 30 % تركيب شده و Na2SO3 مي‌دهد.

* ابتدا حرارت ملايم مي‌دهيم تا بخش اعظم گازهاي موجود در نمونه خارج شود، سپس شعله را زياد مي‌كنيم تا رنگ محتويات بالن سبز شود. حرارت دادن را به مدت 1 ساعت ادامه مي‌يابد.

* بعد از مدتي حرارت دادن تكه‌هاي سفيدي در گازگير مشاهده مي‌شود كه همان سولفيت سديم است.

* شاهد هم مي‌گذاريم كه فقط نمونه ندارد اما كاتاليزور و اسيد سولفوريك دارد.

* مرحله دوم تقطير

1) به بالن نمونه هضم شده 200 ميلي‌ليتر آب شهري اضافه مي‌كنيم.

2) به بالن سبز رنگ چند عدد سنگ جوش اضافه مي‌كنيم و آن را به دستگاه تقطير متصل مي‌كنيم.

3) در يك بشر 50 ميلي ليتر اسيد بوريك 2 % (به عنوان محلول گيرنده) و 1 الي 2 قطره محلول متيل رد (به عنوان معرف) اضافه كرده و آن را طوري روي دستگاه تقطير قرار مي‌دهيم كه انتهاي قطره‌گير دستگاه مبرد داخل بشر حاوي محلول گيرنده باشد.

* رنگ محلول گيرنده پوست پيازي است.

4) از قسمت قيف دستگاه 75 ميلي‌ليتر سود 50% را داخل بالن مي‌ريزيم.

5) شعله را زير بالن روشن مي‌كنيم.

* در اين حالت در محيط قليايي گاز آمونياك آزاد شده كه پس از عبور از رابط در قسمت مبرد سرد و در محلول گيرنده جمع مي‌شود. وقتي حجم محلول به حدود 200 ميلي ليتر رسيد، بشر را از دستگاه جدا مي‌كنيم.

* رنگ محلول داخل بشر در اين حالت به رنگ سبز يا آبي در مي‌آيد.

* ابتدا بايد دستگاه را جدا نمود و بعد از آن، شعله را خاموش كرد.

* مرحله سوم تيتراسيون

محتويات بشر را بوسيله اسيد كلريدريك 1/0 نرمال تيتر مي‌كنيم تا از رنگ آبي يا سبز به رنگ پوست پيازي تبديل شود. حجم مصرفي اسيد يادداشت شده و با استفاده از فرمول زير درصد نيتروژن و سپس پروتئين ماده غذايي محاسبه مي‌گردد. 

q6

VS= حجم اسيد كلريدريك مصرف شده براي نمونه.

N= نرماليته اسيد.

VB= حجم اسيد كلريدريك مصرف شده براي شاهد.                         

W= وزن نمونه.

* درصد نيتروژن در مواد غذايي مختلف متفاوت است.

* در غلات اين فاكتور پروتئين معادل 507 ، در شير 38/6 و در مورد گوشت قرمز 25/6 مي‌باشد.

درصد پروتئين (گوشت)= %N × فاكتور پروتئين (25/6).

منبع: http://behdashtghaza.blogfa.com/page/12.aspx