مقالات و توضیحات
آزمیران / درصد اسيد چرب آزاد

درصد اسيد چرب آزاد

اندازه‌گيري درصد اسيد چرب آزاد (Free fatty acid):

هدف:

تعيين كيفيت چربي، بررسي فساد هيدروليتيكي، اندازه‌گيري اسيد چرب آزاد در روغن و بررسي كهنگي روغن.

* يكي از روش‌هاي محاسبه آنها تيتراسيون است.

* معمولا درصد اسيدهاي چرب آزاد را براساس اسيد اولئيك مي‌سنجند.

وسايل و مواد لازم:

بشر، پيپت، دستگاه تيتراسيون، مگنت.

اتانول، دي اتيل اتر، معرف فنول فتالئين 1%، سود 1/0 نرمال، روغن (نمونه).

* براي تهيه فنول فتالئين 1%، يك گرم از پودر فنول فتالئين را در 100 ميلي ليتر آب مقطر حل مي‌كنيم.

روش‌كار:

1) محلول (20 ميلي‌ليتر اتانول + 20 ميلي‌ليتر دي اتيل اتر) را با 1 ميلي‌ليتر معرف فنول فتالئين مخلوط مي‌كنيم.

* اين محلول بعنوان حلال استفاده مي‌شود.

* محلول بالا را با سود 1/0 نرمال تيتر مي‌كنيم تا اسيد احتمالي خنثي شود. (سود را تا جايي مي‌ريزيم كه اولين رنگ صورتي كمرنگ ظاهر شود).

2) داخل يك بشر 5 ميلي ليتر از روغن (كه حاوي FFA است) را وزن كرده و مي‌ريزيم.

3) محلول آماده شده و خنثي شده در مرحله اول را به روغن اضافه مي‌كنيم (رنگ محلول به دليل اسيدهاي چرب موجود برمي‌گردد).

4) حلال و روغن را با هم مخلوط كرده و اينها را با هم توسط سود 1/0 نرمال تيتر مي‌كنيم.

* در اين مرحله قطره قطره سود ريخته مي‌شود و تيتراسيون زماني متوقف مي‌شود كه رنگ صورتي 5 الي 10 ثانيه دوام داشته باشد.

* براي بهتر مخلوط شدن سود حين تيتراسيون مي‌توان از مگنت جهت حل کردن استفاده كرد.

 

4

 

V= حجم سود مصرفی.

W= وزن نمونه روغن.

0282/0 = وزن مولكولي اسيد اولئيك.

منبع : http://behdashtghaza.blogfa.com/page/7.aspx