مقالات و توضیحات
آزمیران / دانلود کتاب شیمی

دانلود کتاب شیمی

دوستان دقت داشته باشید مواردی که به صورت "بخش" تعیین

شده اند را باید تمامی بخشها را دانلود کنید و در نهایت از حالت

فشرده خارج کنید.

مواردی هم که به صورت "دانلود" مشخص شده اند، جداگانه

هستند و به هم مربوط نیستند.شیمی عمومی (دکتر علی افضل احمدی)


بخش اول و دوم

بخش سوم و چهارم

بخش پنجم و ششم و هفتم

بخش هشتم و نهم

بخش دهم و یازدهم

بخش دوازدهم


شیمی عمومی1 ( چارلز مورتیمر )


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

شیمی عمومی 2 (جوانبخت)

بخش اول

بخش دوم
شیمی آلی 1 (طيبه پرتوي)

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم

بخش پنجم

بخش ششم

بخش هفتم

بخش هشتم

شیمی آلی 2

دانلود 1

دانلود 2

دانلود 3

دانلود 4
شیمی آلی 3

دانلود 1

دانلود 2دکتر احمد میر شکراییدکتر ارشدی - بخش اول

دکتر ارشدی - بخش دوم

دکتر ارشدی - بخش سومدکتر صالح مقدم

شیمی آلی فلزی (J.J.Zukerman,Ionel Haiduc )


دانلود


شیمی آلی ولهارد

بخش اول

دانلود


بخش دوم

دانلود


بخش سوم

دانلود


شیمی آلی (موریسون بوید)

دانلود 1

دانلود 2

شیمی آلی پیشرفته (دکتر بنایی)

دانلود

شیمی فیزیک آلی (جی.میلتون هریس، کارل.سی .ومسر)


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

روش استفاده از متون علمی شیمی (دکتر مسعود حسن پور )

بخش اول

بخش دوم

مبانی طیف سنجی ملکولی (دکتر علیرضا احمدی)

بخش اول

بخش دومالكتروشیمی صنعتی(دکتر حسین پازنده)

دانلود 1


دانلود 2
شیمی تجزیه دستگاهی (دکتر جوان بخت)

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

شیمی تجزیه دستگاهی (جلد 1 و2 ) - انتشارات دانشگاه پیام نور

دانلود


جداسازی و شناسایی تركیبات آلی (طیبه پرتوی)

دانلود

جداسازی و شناسایی ترکیبات آلی ( دکتر وصالی )

دانلود


جداسازی و شناسایی تركیبات آلی(استوارت وارن)

دانلودنظریه گروه در شیمی (فرانک آلبرت کاتن)

دانلودشیمی آب (دکتر علی سقط فروش)

دانلودشيمی صنايع معدنی (بوخنر - بوخل - اشلیس - وینتر)

دانلود
کاربرد طیف سنجی در شیمی آلی ( دکتر وصالی)

دانلود
کارگاه شیشه گری

دانلود


اصول تصفیه آب و پساب های صنعتی

دانلود
مبانی شیمی کوانتوم (دکتر قاسم خدادادی)

دانلود

اصول محاسبات شيمي صنعتي (هیمل بلاو)

دانلود
طیف سنجی مولکولی2 (دکتر اسحاقی)


بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

بخش چهارم