مقالات و توضیحات
آزمیران / بيوشيمايي (BOD)

بيوشيمايي (BOD)

اساس كار :
آزمايش BOD مقدار نسبي اكسيژن لازم براي اكسيداسيون بيولوژيك فاضلابها ، پسابها و آبهاي آلوده را تعيين مي كند. اين تنها آزمايش تعيين مقدار اكسيژن لازم براي باكتريهاست تا مواد آلي قابل تجزيه تثبيت شوند.تثبيت كامل براي مقاصد عملي نياز به مدت زمان طولاني كشت دارد.بنابراين مدت زمان 5روز استاندارد تلقي ميشود. نمونه ها در تاريكي و دماي 1+ـ20در اينكوباتور نگهداري ميشوند.

دامنه كاربرد:
بااستفاده از اين روش ميتوان ميزان اكسيژن موردنيازواكنشهاي بيوشيميايي رااز 1 تا بيشتراز 1000ppmرا اندازه گيري نمود.

وسايل و تجيهيزات مورد نياز:
- اينكوباتور BOD
- بطري هاي سنسوردار BOD
- همزن شيشه اي
PH - متر
- مزور در اندازه هاي مختلف cc100،250 و 500
مواد مورد نياز:
محلول بافر فسفات
محلول سولفات منيزيم
محلول كلريد كلسيم
محلول كلريد فريك
اسيد سولفوريكN1
هيدروكسيد سديم N1


قطره B (ATH) Nitrification Shemmer B
قطره هيدروكسيد پتاسيم ( Kaliumitydroxidis g 45% )


شرايط محيطي:
- دماي 20درجه سنتيگراد
- رطوبت كمتر از 55%

شرح كار:
محلول بافر فسفات: 5/8 گرم KH2PO4 و 75/21گرم K2HPO4 و 6/44 گرم Na2HPO4,12H2O (4/33 گرم Na2HPO4,7H2O ) و 7/1 گرم NH4Cl را در ml500 DDW حل كرده و آنرا به حجم يك ليتر برسانيد. PH بايد 1/0+ـ4/7 باشد. اگر PH بافر در اين محدوده نبود ، آنرا دور بريزيد.

محلول سولفات منيزيم: 5/22گرمMgSO4,7H2O را درآب مقطرحل كنيدو به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول كلريد كلسيم: 5/27 گرم CaCl2 انيدر ( يا 4/36 گرم CaCl2,2H2O) را در آب مقطر خالص حل كنيد و آنرا به حجم يك ليتر برسانيد.

محلول كلريد فريك: 25/0 گرم FeCl3,6H2O را در آب مقطر حل كنيد و آنرا به حجم يك ليتر برسانيد.

اسيد سولفوريك N1: به دقت ml28 اسيد سولفوريك غليظ را به ml500 اضافه كنيد. آنرا خنك كرده و به حجم برسانيد. اين محلول براي ميزان كردن PH به كار مي رود.

هيدروكسيد سديم N1: 40گرم NaOH را همراه با همزدن در DDW حل كنيد. آنرا خنك كنيد و به حجم يك ليتر برسانيد.اين محلول براي ميزان كردن PH به كار ميرود.

قطره B (ATH) Nitrification Shemmer B

قطره هيدروكسيد پتاسيم ( Kaliumitydroxidis g 45% )

روش آزمايش : مقدار BOD بستگي به مقدار مواد زنده موجود در نمونه دارد كه ميتوان از7 محدوده اندازه گيري از mg/Lit40-0 تا mg/Lit 4000-0 يكي را انتخاب كرد. حجم نمونه با توجه به ميزان COD كه عدد بدست آمده از ميزان COD بر حسب ميلي گرم بر ليتر و تقسيم آن بر 5/1 و قرار دادن اين عدد در محدوده اندازه گيري BOD بدست مي آيد.


ضريبحجم نمونه mlمحدوده اندازه گيري BODml/L142840-0236080-05244200-010157400-02094800-050562000-01007/214000-0مخلوط كردن ، ثبات ، صاف كردن و همگن كردن نمونه :
روي نمونه هاي فاضلابها بايد اعمال بالا انجام شود. بطور مثال ، فاضلاب حاوي فيبر ناشي از فرايند ساخت كاغذ بايد هگن شوند. فاضلاب داراي جلبك بايد صاف شود . اين نكته را بايد به خاطر داشت كه اگر نمونه ها بطور مشابه آماده كرده ايد BODهاي خوانده شده بايد مشابه باشند.
بعد از اينكه حجم موردنظر از نمونه را برداشتيم PH نمونه را اندازه مي گيريم كه حتما بين 5/6-5/7 باشد اگر غير از اين بود PH بالا را مي توان با اسيد سولفوريك 5/0 مول پايين آورد و PH پايين را ميتوان باهيدروكسيد سديم ضعيف ( 1مول ) بالا برد.
بعد از آماده سازي نمونه ابتدا آنرا درظرف هاي داراي حجم معلوم ريخته و سپس به بطري BOD متر منتقل كنيد. سعي شود كه محلول يكنواخت و يكدستي از مواد معلق در نمونه آماده كنيد.
براي جلوگيري از پديده نيتريفيكاسيون بايد ماده (ATH)B را به نمونه ها اضافه كرد. اين كار براي محدوده هاي پايين ( مانند0-40mg/L BOD) و نيز براي فاضلاب كارخانجات بسيار مهم است . ميزان مصرفي ATH وابسته به محدوده اندازه گيري است . اين مقادير در جدول زيرآورده شده است.

قطره ATHحجم نمونه mlمحدوده اندازه گيري BODmg/L1042840-01036080-05244200-05157400-0394800-03562000-017/214000-0


به ازاي هر ليتر نمونه ml1 از هريك از محلولهاي بافر فسفات ،منيزيم، كلسيم و محلول فريك اضافه كنيد.
به هريك از نمونه ها يك مگنت تميز اضافه كرده و همچنين 2 قطره محلول هيدروكسيد پتاسيم 45%داخل واشر لاستيكي بريزيد . سنسور BOD را روي شيشه به دقت ببنديد . اين كار بسيار مهم است زيرا سيستم بايد كاملا نسبت به ورود و خروج هوا عايق باشد.
كليدهاي S وM را همزمان به مدت 2ثانيه فشار دهيد. صفحه نمايش عدد 00 را نشان مي دهد( اطلاعات قبلي پاك مي شوند ) . سپس بطري ها را روي پليت مخصوص BODقرار دهيد و كل سيستم را در اينكوباتور قرار دهيد. زمانيكه دماي اينكوباتور به 20درجه سنتيگراد رسيد سنسور اندازه گيري را شروع مي كند.


محاسبات:
1. سنسور BOD در يك دوره 5 روزه هر 24ساعت يكبار مقدار اندازه گيري شده BOD را ثبت مي كند. مقدار اندازه گيري شده به طور اتوماتيك در حافظه سنسور ذخيره ميشود. بافشار دادن كليد M به مدت 1ثانيه ميتوان مقدار BOD هرروز را مشاهده كرد.
2. بعد از 5روز 5مقدار درحافظه ذخيره شده است ، بافشار دادن مكرر كليد S اين مقادير به صورت زير نشان داده مي شوند:
بايكبار فشار دادن S ـ: صفحه نمايش سريعا مقدار را نشان مي دهد .
بافشار دادن مجدد Sـ: صفحه نمايش روز اندازه گيري را نشان مي دهد .
اگر دوباره S را فشار دهيد مقاديرBOD براي روزهاي دوم ، سوم ، چهارم و پنجم آزمايش نشان داده مي شوند. اين مقادير بايد درضريبي كه براي هر حجمي از نمونه در جدول شماره 1 نوشته شده است ضرب شوند تا مقدار BOD واقعي محاسبه شود. به عنوان مثال:
محدوده اندازه گيري mg/L400-0
حجم نمونه ml 157
ضريب 10

مقادير اندازه گيري شده :
روز اول 15، روز دوم 22 ،روز سوم 24 ، روز چهارم25،روز پنجم 26.
اين مقادير بايد در عدد 10ضرب شوند.
مقادير اصلي BOD
روز اول 150، روز دوم 220 ، روز سوم 240، روز چهارم250 ، روز پنجم 260.
اگر به منحني نياز داريد ميتوانيد در صفحات مخصوصي كه براي رسم منحني همراه دستگاه ميباشد، منحني را رسم كنيد.

تذكر:
1. مقدار BOD هرروز، همواره بايد از روز قبل بيشتر باشد.
2. افزايش BOD به صورت خطي نيست.
3. اگر در 5 روز اول آزمايش نتايج به دست آمده به صورت حدودا خطي زياد شدند به اين دليل است كه ميزان BOD زيادتر از محدوده اندازه گيري انتخاب شده توسط شما مي باشد.
4. اگر مقدار BOD در يك روز كمتر از روز قبلي شد بايد سيستم نسبت به احتمال وجود نشتي بررسي شود.
اين نتايج به دست آمده زماني صحت دارند كه نمونه عاري از هرگونه مواد بازدارنده باشد . اين مواد از رشد ميكروارگانيسمها جلوگيري ميكنند و باعث پايين آمدن مقدار BOD مي شوند. مانند اكسيدكننده هاي قوي و تركيبات سمي .

بيان نتايج و گزارش آزمون:
اطلاعات نمونه در دفتر ثبت نمونه ها و شرايط محيطي و نتايج در دفتر ثبت نتايج آزمون تحويل ميگردد.

مراجع و مستندات مرتبط:
- دستورالعمل كار با دستگاه اندازه گيري BOD ،LGW01100
- راهنماي آزمايش آب و فاضلاب

منبع : پژوهشگاه شيمی و مهندسی شيمی ايران