مقالات و توضیحات
آزمیران / آنالیزهای آبکاری

آنالیزهای آبکاری

آنالیزهای آبکاری روی اسید

انالیز اسید بوریک:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 2 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       ترازو

5.       محلول پتاسیم هگزاسیانوفرات (280 گرم  پتاسیم هگزاسیانوفرات در بالن یک لیتری با اب مقطر به حجم رسانده شود)

6.       مانیتول

7.       محلول شناساگر برموکروزول ارغوانی0.1  %(1 گرم برومو کروزول در یک بالن یک لیتریبا اب مقطر به حجم رسانده شود)

8.       محلول هیدروکسید سدیم 0.1  نرمال

9.       اب مقطر

 

روش انجام

10.   2 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

11.   به محلول ارلن 100 میلی لیتر اب اضافه کنید

12.   مقدار 10 میلی لیتر محلول پتاسیم هگزا سیانو فرات به محلول بالا  اضافه کنید

13.   6 قطره از محلول شناساگر برموکروزول به ارلن اضافه کنید

14.   به محلول بالا 5 گرم مانیتول اضافه کنید

15.   حال محلول اماده شده را بوسیله سود 0.1نرمال تا تغییر رنگ از زرد تا ابی -بنفش تیتر کنید

16.   محاسبه

حجم مصرفی بورت  *   3.1g/lاسید بوریک

 

دستورالعمل 9006-01-06:

انالیز یون کلر:

وسایل و مواد لازم                                                                 

1.       پیپت 2 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول شناساگر پتاسیم کرومات(10 گرم پتاسیم کرومات در 100 میلی لیتر اب مقطر)

5.       محلول نیترات نقره 0.1نرمال

6.       اب مقطر

 

روش انجام

1.       2 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول ارلن 100 میلی لیتر اب مقطر اضافه کنید

3.       5 تا 10  قطره از محلول شناساگر کرومات پتاسیم به ارلن اضافه کنید

4.       حال محلول اماده شده را بوسیله محلول نیترات نقره 0.1  نرمال تا تغییر رنگ از زرد تا قرمز-قهوه ای تیتر کنید

5.       محاسبه

حجم مصرفی بورت  *   1.77  =  g/lیون کلرید

 

دستورالعمل 9006-01-03:

انالیز یون روی:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 2 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول EDTA.0.0578  نرمال(21.6گرم EDTAدر بالن یک لیتری با اب مقطر به حجم رسانده شود)

5.       بافر PH =10(53/5 گرم امونیوم کلرید + 350 سی سی امونیاک در بالن یک لیتری به حجم رسانده شود)

6.       محلول شناساگر EBT(یک گرم اریو کروم بلک تی در 50 سی سی اب مقطر)

7.       محلول فرمالدئید (200 سی سی محلول فرمالدئید 40% در بالن یک لیتری با اب به حجم رسانده شود)

8.       اب مقطر

 

روش انجام

1.       2 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول ارلن 100 میلی لیتر اب اضافه کنید

3.       مقدار 20 میلی لیتر محلول بافر اضافه کنید

4.       2-3 قطره از محلول شناساگر EBTبه ارلن اضافه کنید

5.       به محلول بالا 10 میلی لیتر محلول فرمالدئید  اضافه کنید

6.       حال محلول اماده شده را بوسیله EDTA0.578 نرمال تا تغییر رنگ از بنفش تا ابی تیتر کنید

7.       هنگامی که به رنگ ابی رسیدید به محلول چند قطره محلول فرمالدئید اضافه کنید اگر رنگ ابی تا 30 ثانیه پایدار بود تیتراسیون پایان یافته است

8.       محاسبه

حجم مصرفی بورت  *   1.5  =  g/lیون روی

آنالیزهای آبکاری روی سیانید

آنالیز سود:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 5 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول اسید سولفوریک (26.5میلی لیتر اسید 98% در یک بالن یک لیتری با اب  به حجم رسانده شود)

5.       محلول شناساگرکاستیک بلو (یک دهم گرم ایندیگو کارمین در یک بالن 100 سی سی با اب مقطر به حجم رسانده شود)

6.       محلول پتاسیم یدید(1.5گرم KI+ 200 سی سی امونیاک در بالن یک لیتری با اب به حجم رسانده شود)

7.       آب مقطر

 

روش انجام

1.       5 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول بالا 10 میلی لیتر محلول پتاسیم یدید اضافه کنید

3.       10 قطره از محلول شناساگر کاستیک بلو به ارلن اضافه کنید

4.       حال محلول اماده شده را بوسیله محلول اسید سولفوریک تا تغییر رنگ از زرد تا ابی تیتر کنید

5.       محاسبه                       حجم مصرفی بورت  *   7.5  =  g/lسود

 

دستورالعمل 9006-01-04:

آنالیز یون سیانید:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 2 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول نیترات نقره 0.158نرمال(26 گرم نمک نیترات نقره+ 6 سی سی اسید نیتریک غلیظ در بالن یک لیتری با اب مقطر یا دو بار تقطیر به حجم رسانده شود)

5.       محلول شناساگر سیانید(یک و نیم گرم پتاسیم یدید + 200 میلی لیتر امونیاک در بالن یک لیتری با  اب مقطر به حجم رسانده شود)

6.       اب مقطر

 

روش انجام

1.       2 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول ارلن 100 میلی لیتر اب اضافه کنید

3.       مقدار 50 میلی لیتر محلول شناساگر سیانیدی اضافه کنید

4.       حال محلول اماده شده را بوسیله محلول نیترات نقره تا تغییر رنگ از بی رنگ تا زرد کم رنگ تیتر کنید

5.       محاسبه                     حجم مصرفی بورت  *   7.5g/lسیانید سدیم

 

دستورالعمل 9006-01-03:

آنالیز یون روی:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 2 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول EDTA.0.0578  نرمال(21.6گرم EDTAدر بالن یک لیتری با اب مقطر به حجم رسانده شود)

5.       بافر PH =10(53/5 گرم امونیوم کلرید + 350 سی سی امونیاک در بالن یک لیتری به حجم رسانده شود)

6.       محلول شناساگر EBT(یک گرم اریو کروم بلک تی در 50 سی سی اب مقطر)

7.       محلول فرمالدئید (200 سی سی محلول فرمالدئید 40% در بالن یک لیتری با اب به حجم رسانده شود)

8.       آب مقطر

 

روش انجام

1.       2 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول ارلن 100 میلی لیتر آب اضافه کنید

3.       مقدار 20 میلی لیتر محلول بافر اضافه کنید

4.       2-3 قطره از محلول شناساگر EBT به ارلن اضافه کنید

5.       به محلول بالا 10 میلی لیتر محلول فرمالدئید  اضافه کنید

6.       حال محلول اماده شده را بوسیله EDTA   0.578 نرمال تا تغییر رنگ از بنفش تا ابی تیتر کنید

7.       هنگامی که به رنگ ابی رسیدید به محلول چند قطره محلول فرمالدئید اضافه کنید اگر رنگ ابی تا 30 ثانیه پایدار بود تیتراسیون پایان یافته است

8.       محاسبه                                                          حجم مصرفی بورت  *   1.5  =  g/lیون روی

آنالیزهای آبکاری روی نیکل

انالیز یون نیکل:

وسایل و مواد لازم

1.        پیپت 5 میلی لیتری

2.        ارلن مایر 250

3.        بورت

4.        محلول EDTA.0.0578  نرمال(21.6گرم EDTAدر بالن یک لیتری با اب مقطر به حجم رسانده شود)

5.        امونیاک غلیظ

6.        محلول شناساگر موراکساید(یک گرم مورکسید در 100 سی سی اب مقطر)

7.        اب مقطر

 

روش انجام

1.        5 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.        به محلول ارلن 100 میلی لیتر اب اضافه کنید

3.        مقدار 5 میلی لیتر محلول امونیاک غلیظ اضافه کنید

4.        2-3 قطره از محلول شناساگر موراکساید به ارلن اضافه کنید

5.        حال محلول اماده شده را بوسیله EDTA0.0578 نرمال تا تغییر رنگ از زرد تا بنفش تیتر کنید

6.        محاسبه

حجم مصرفی بورت  *   0.55  =  g/lیون نیکل

 

 

دستورالعمل 9006-01-01:

انالیز هیپو فسفیت سدیم:

وسایل و مواد لازم

1.       پیپت 5 میلی لیتری

2.       ارلن مایر 250

3.       بورت

4.       محلول یدین 0.1نرمال(12.7 گرم ید در بالن 1000 میلی لیتری با اتانول به طور کامل حل شده و به حجم رسانده شود)

5.       بافر اسید کلریدریک 6 نرمال (670سی سی اسید غلیظ در بالن یک لیتری به حجم رسانده شود)

6.       محلول شناساگر چسب نشاسته (یک گرم پودر نشاسته در 100 سی سی اب مقطر)

7.       محلول تیوسولفات 0.1نرمال (24.8  گرم از پودر سدیم تیوسولفات 5 ابه یا 15.8 گرم از پودر تیوسولفات بی اب در بالن یک لیتری با اب به حجم رسانده شود)

8.       اب مقطر

 

روش انجام

1.       5 میلی لیتر از محلول نمونه را به کمک پیپت داخل ارلن مایر بریزید

2.       به محلول ارلن 30 میلی لیتر اسید کلریدریک 6 نرمال اضافه کنید

3.       مقدار 50 میلی لیتر محلول یدین 0.1 نرمال به ارلن اضافه کنید

4.       درب ارلن را بسته و ان را به مدت 30 دقیقه انرا در جای تاریک قرار دهید

5.       حال محلول اماده شده را بوسیله  محلول تیوسولفات 0.1 نرمال تا تغییر رنگ محلول به قهوه ای کم رنگ تیتر کنید

6.       سپس 10 قطره معرف چسب نشاسته به ارلن اضافه کنید

7.       مجددا تا محو شدن کامل رنگ ابی  به تیتراسیون ادامه دهید

8.       محاسبه

حجم مصرفی بورت  *   0.67  =  g/lهیپوفسفیت سدیم

تست های عمومی آبکاری

منبع وب سایت جلاپردازان پرشیا