Search

دوشنبه 29 مهر 1398

منو

ترازوهای آزمایشگاهیلينك سايت اين كالاقيمت:   2,100,000 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » ترازوهای آزمایشگاهی

ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل s4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی

اعتبار قیمت 95/10/25

دارای صفحه نمایش LCD به همراه backlight ، توانایی اتصال به کامپیوتر و پرینتر از طریق خروجی RS232 ، دارای قابلیت­های توزین ، قطعه شماری ، بررسی وزنی ، نمایش درصد وزنی ، جمع ­بندی وزنی ، توزین نمونه­ های متحرک ، تعیین دانسیته (در صورت خرید کیت مربوطه) ، دارای قابلیت توزین از زیر(ارشمیدس) ، قابلیت کار با برق و باتری ، دارای 7 واحد مختلف وزنی ، دارای روکش محافظ صفحه نمایشترازوی 0.1 گرم تا 8200 گرم مدل Sartorius Entris8201i-1S سارتریوس
ترازوی سارتریوس مدل Entris8201i دقت 0.1 گرم تا 8201 گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
4,350,000 تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 10 کیلوگرم چینی
ترازوی 0.1 گرم تا 10 کیلو گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
650,000 تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 20 کیلوگرم چینی
ترازوی 0.1 گرم تا 20 کیلوگرم چینی
ترازوهای آزمایشگاهی
750,000 تومان

 


ترازوی 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15L کمپانی A&D ژاپن
ترازوی 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15L کمپانی A&D ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی
2,750,000 تومان

 


ترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوی 0.00001 گرم تا 42 گرمی و 0.0001 گرم تا 210 گرم مدل GR202 ساخت AND ژاپن
ترازوهای آزمایشگاهی
11,500,000 تومان

 


ترازوی 0.01 گرم تا 120 گرم مدل HT120 کمپانی A&D ژاپن
ترازوی دو رقم اعشار تا 120 گرم
ترازوهای آزمایشگاهی
782,000 تومان

 


ترازوی دقت 0.1 گرم تا 15 کیلوگرم مدل EK15KL ساخت کمپانی A&D ژاپن
قیمت ترازو l وارد کننده ترازو l قیمت ترازوی آزمایشگاهی l نماینده محصولات AND
ترازوهای آزمایشگاهی
2,870,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 6500 گرم مدل S6501 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,540,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 کیلوگرم مدل L12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,400,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 12 گرم مدل KL12001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,850,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل L20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,380,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 20 گرم مدل KL20001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,630,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/1 تا ظرفیت 32 گرم مدل KL32001 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,970,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 620 گرم مدل S622 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,220,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1000 گرم مدل S1002 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,380,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 1200 گرم مدل S1202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,440,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل S2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,600,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 2200 گرم مدل L2202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,075,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل s4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالی
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,100,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل L4202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,330,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 4200 گرم مدل LG4202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,550,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,300,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 6200 گرم مدل M6202i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
3,690,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/01 تا ظرفیت 8200 گرم مدل M8202 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,980,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل S203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,650,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 200 گرم مدل LW203 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,300,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل S303 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
1,880,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 300 گرم مدل LW303i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,850,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 420 گرم مدل S423 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
2,060,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,120,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 720 گرم مدل MW723i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,120,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003 ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,000,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1000گرم مدل MW1003i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,480,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 1200 گرم مدل MGW1203i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
5,790,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/001 تا ظرفیت 2100گرم مدل MW2103i ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,950,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 210گرم مدل M214Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,050,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل M254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,230,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
4,940,000 تومان

 


ترازوی دقت 0/0001 تا ظرفیت 250گرم مدل MG254Ai-M ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,060,000 تومان

 


ترازوی دقت 0.0001 تا ظرفیت 310 گرم مدل MG314Ai ساخت کمپانی BEL ENGINEERING ایتالیا
ترازو - ترازوی آزمایشگاهی - قیمت ترازوی آزمایشگاهی - ترازوی BEL
ترازوهای آزمایشگاهی
6,180,000 تومان

 

1
بعدي
آخر
(1 تا 40 از 141)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است