Search

سه شنبه 6 اسفند 1398

منو

HPLC,GCلينك سايت اين كالاقيمت:   0 تومان

دستگاهای آزمایشگاهی » HPLC,GC

اسپکتروفتومتر مدل UV-1240 ساخت شرکت شیمادزو ژاپن

اعتبار قیمت تا تاریخ 97.8.30

لطفا پس از پایان اعتبار قیمت با شماره تلفن 88920648 تماس حاصل فرمائید

 به همراه 2 عدد سل کوارتز 3.5 میلی لیتری

اسپكتروفتومتر و فتومتر

 

مهمترين مواردي که در اسپكتروفتومترها مورد  ارزيابي قرار مي‌گيرند عبارتند ازخطي بودن ، صحت فتومتريک، صحت طول موج ، رانش و نورهای ناخواسته

 

1 -خطي بودن Linearity

هدف از اين آزمون تعيين محدوده اي است که در آن ارتباط خطي بين نور جذب شده و خوانش فتومتر وجود دارد. در اين آزمايش ميزان عدم صحت جذب نوري در هر رقت بررسي مي شود.

براي اين ارزيابي  از محلولهاي مختلفي مي توان استفاده نمود كه مي بايست تا حد امكان پايدار باشند. بعلت تاثير  متغيرهايي از قبيل خطاي رقت ، کاهش پايداري ، تغييراتpH و تاثيرات دما  در محلولها، بايد در استفاده از اين روش ، عوامل ياد شده را تحت کنترل گرفت.

 در صورت امکان، استفاده از فيلترهاي شيشه‌اي  solid glass filter  مانند ديدميوم، جايگزيني براي روش قبل ميباشد ( اين فيلترها از طريق شرکتهاي پشتيبان قابل دستيابي است)

 

بررسي خطي بودن با استفاده از محلول در طول موجهاي مختلف :

براي بررسي خطي بودن در طول موج 540 نانومتر از محلول HiCN ، در طول موج 405 نانومتر از محلول پارانيتروفنل 08/0 ميلي مول در ليتر و در طول موج 340 نانومتر از محلول دي‌كرومات پتاسيم استفاده مي گردد.

جهت بررسي خطي بودن طول موج 540 نانومتر ، مي بايست با مخلوط نمودن خون با درابکين ، ذخيره اي (Stock) از محلول سيان مت هموگلوبين با جذب نوري حدود 2 تهيه شود .( بطور مثال از اضافه کردن 100 ميكروليتر خون با هموگلوبينg/l 170 به 5 ميلي ليتر درابكين ، محلولي با جذب نوري حدود 09/2 بدست مي آيد .) اگر ميزان هموگلوبين نمونه كم باشدحجم بيشتري از خون ، مي بايست به درابكين اضافه شود. سپس از اين محلول ذخيره ، حداقل 4 رقت تهيه مي شود (بطور مثال 2/1 ، 4/1،  8/1 و16/1) و جذب نوري محلول ذخيره و رقتهاي تهيه شده‌ در طول موج ياد شده در مقابل بلانک درابکين، قرائت مي‌گردد تا 5 خوانده بدست آيد  . جذبهاي نوري قرائت شده به عنوان مقدار مشاهده شده (Observed) در نظر گرفته مي‌شود .

براي محاسبه ميزان خطا در هر رقت ،جذب نوري(OD) رقتي از محلول که در حدود 4/0 باشد به عنوان مبنا انتخاب و ميزان خطاي ساير رقتها با توجه به آن محاسبه مي شود تا جذب مورد انتظار بدست بيايد .

بطور مثال اگر جذب نوري نمونه با رقت 4/1 ، حدود 4/0 باشد .جذب نوري مورد انتظار براي رقت 2/1 بصورت زير محاسبه مي شود :

جذب نوری

رقت

4/0

4/1

x

2/1

                                                                                                

 

 

مقدار  Xبدست آمده ، مقدار مورد انتظار (Expected ) جذب نوري نمونه در رقت 2/1 مي باشد. بدين ترتيب پس از محاسبه جذب نوري مورد انتظار براي رقتهاي مختلف ، ميزان عدم صحت هر رقت با استفاده از فرمول Bias تعيين مي‌گردد .

 

مثال زير ، ميزان عدم صحت جذب نوري رقتهاي مختلف نمونه سيان مت هموگلوبين در يک دستگاه فتومتررا نشان مي دهد .

 

%Bias

(OD observed)

 جذب نوري بدست آمده

(OD expected)

جذب مورد انتظار

0.91

2.094

2.075

0.18

1.663

1.66

1.12

1.259

1.245

1.97

1.017

1.037

0.48

0.826

0.83

-

0.415

-

2.1

0.212

0.207

جدول2-1  

 

 

 

 

 

 

 

 

براي بررسي خطي بودن در طول موج 405 نانومتر از محلول پارانيتروفنل 08/0 ميلي مول در ليتر استفاده مي‌گردد . طرز تهيه اين محلول:

وزن يک مول پارانيتروفنل = 11/139 گرم

يک ميلي مول =13911/0 گرم

براي تهيه پارانيتروفنل 08/0  ميلي مول در ليتر ، با استفاده از محاسبه زير ، مي بايست  11288/11 پارانيتروفنل (  بطور تقريبي 1/11   ميلي گرم) در يک ليتر هيدروکسيد سديم (Na OH) 01/0 نرمال حل شود.

0.13911 × 0.08 = 0.0111288  = گرم 11.11288 ميلي‌گرم ~ 11.1 ميلي‌گرم

اين محلول جذبي در حدود 2 خواهد داشت و با تهيه رقتهاي مختلف در سود(Na OH) 01/0  نرمال مي‌توان خطي بودن در محدوده جذب 0.1 تا 2 را در طول موج 405نانومتر و در مقابل بلانک سود، بررسي نمود.بطور مثال با تهيه محلولهايي با غلظت 0.06 ، 0.04 ، 0.02 ،  0.01 و 0.005 ميلي مول در ليتر نتايج زير بدست آمده و Bias محاسبه گرديده است.

جذب نوري

غلظت

0.463

0.02

x

0.04

همانطور که  قبلا گفته شد جذب نوري حدود 0.4 را ملاک قرار داده و با تناسب مانند مثال زير جذب نوري مورد انتظار هر غلظت را محاسبه نماييد. 

 

 

 

 

جدول3-1

Bias %

جذب نوري بدست آمده

جذب نوري مورد انتظار

غلظت محلول پارانيتروفنل  µmol/L 

3

1.908

1.852

0.08

2

1.418

1.389

0.06

1.2

0.937

0.926

0.04

-

0.463

-HPLC,GC
2,870,000 تومان

 


 


 


HPLC,GC
0 تومان(موجود نیست)

 


 


دستگاه گازکروماتوگرافی مدل Ultra Trace ساخت شرکت Thermo Finnigan آمریکا
این دستگاه جهت آنالیز مواد شیمیایی استفاده میشود
HPLC,GC
62,000,000 تومان

 


Mouse over image to zoom Sell one like this Rainin Dynamax SD-1A Solvent Delivery System HPLC Pump Varian
Mouse over image to zoom Sell one like this Rainin Dynamax SD-1A Solvent Delivery System HPLC Pump Varian
HPLC,GC
0 تومان

 


8727 Fisher Scientific Hollow Cathode Tube 14.386-107M Range 5-15 mA
8727 Fisher Scientific Hollow Cathode Tube 14.386-107M Range 5-15 mA
HPLC,GC
0 تومان

 


 


دستگاه گاز کروماتوگرافی مدل HRGC Mega 2 Series ساخت شرکت Fisons
جهت استفاده در کلیه آزمایشگاههای دانشگاهی و تحقیقاتی
HPLC,GC
0 تومان

 


اسپکتروفتومتر مدل UV-1240 ساخت شرکت شیمادزو ژاپن
جهت استفاده در کلیه صنایع و آزمایشگاههای کنترل کیفی
HPLC,GC
0 تومان

 

1
(1 تا 11 از 11)

راه اندازي فروشگاه در Eforosh رايگان است