مقالات و توضیحات
آزمیران / معادل کاغذ صافی واتمن

معادل کاغذ صافی واتمن

سلام بازدید کننده محترم سایت آزمیران

بعضی اوقات اتفاق می افتد که از یک کمپانی کاغذ صافی موجود نیست و از کمپانی دیگری معادل همان کاغذ صافی موجود میباشد. جدول زیر مقایسه سازی کد های کمپانیهای مختلف را در زیر درج نموده است. لذا شما میتوانید با معادل سازی کاغذ صافیهای فوق به راحتی از آنها استفاده کنید.
با تشکر
جهت سفارش محصولات کمپانیهای زیر با تلفن 09125344368 تماس حاصل فرمائید 


Munktell Whatman Ahlstrom Schleicher & Schuell MFS/Advantec MN
Munktell no. 1 1 601 593 2 616 md
Munktell no. 2 2 642 597 / 2095 232 616
3S/H 3 237 n/a n/a 675
1288 4 631 604 / 1573 1 1670
1289 n/a n/a 1574 n/a 1672
1290 6 950 594 n/a 41a
1291 n/a n/a 1575 n/a 1674
293 5 610 602H 235 619 eh
3hw Student grade 601 595 / 3002 n/a 615
388 41 / 54 / 541 54 / 55 589/1 / 1505 5A 640 w
389 40 / 43 n/a 589/2 / 589/4 / 1506 7 640 m
390 44 74 589/5 5B 640 d
391 42 / 50 / 542 95 589/6 / 1507 6 / 4A 640 de
392 52 / 540 75 1506 n/a 640 md
393 42 94 589/3 5C 640 de
55/N 91 / 91c 909 n/a n/a n1a
4 b 93 n/a 859 n/a 613
3m/N 93 859 n1a n1a
1002 Student grade 601 595 n/a 615
1003 4 631 604 n/a 617
ET/401 Thimbles/2800 Extraction Thimbles 603 84 645
ET/MG160 603 G n/a 603 G 86R 649
ET/MK 360 603 Q n/a 603 Q 88RH n1a
Labsorb Benchcote n/a Polytrap 295 PE n/a 210 PE LapTop
Labsorb ultra Benchcote plus Polyshield Polytrap 296 PE n/a n1a
FN 100 3MMChr 238 3469 1514A n1a
FN 1 4 Chr 631 2040a 51A 260
FN 2 n/a n/a 2040b n/a n1a
FN 3 1 Chr 601 2043a 151B 361
FN 4 2 Chr 642 2043b n/a 314
FN 5 20 Chr 642 2045a 50 263
FN 6 n/a n/a 2045b n/a n1a
FN 7a 3 Chr 237 n/a n/a n1a
FN 8 31 ETChr 222 2668/8 n/a 827
BF 1 n/a n/a n/a n/a 616 B
BF 2 3MMChr 238 GB002 131 218 B
BF 3 182 n/a GB003 n/a 727 B
BF 4 n/a n/a GB004 n/a 866 B
MGA GFA 111 GF50 GA-55 GFA
MGB GFB 121 GF51 GB-140 GF2
MGC GFC 131 GF52 GC-50 GF3
MGD GFD 141 GF53 GD-120 GF4
MGF GFF 151 GF55 GF-75 GF5
MG 550-HA 934 AH n/a n/a n/a n1a
MK 360 QM-A n/a QF-20 QR-100 QF-10
6 S/N, 145g/m² 113c n/a 2048 n/a n1a
6 or 41 b 114 962 2555 102 1/2 514
480 1PS n/a 597 hy n/a 616 WA
3m/N 93 n/a 903 n/a n1a
601/N 91 n/a n/a n/a n1a
1765 181 n/a 3014 n/a n1a
TFN 903 n/a 2992 n/a n1a