سایت شما
فروش مواد شیمیایی فقط جهت مراکز تحقیقاتی، دانشگاهی، پژوهشی، شرکت ها و مراکز دولتی انجام میشود