مقالات و توضیحات
واردکننده / چکیده مفهومی استریوشیمی در 10 نکته :

چکیده مفهومی استریوشیمی در 10 نکته :

چکیده مفهومی استریوشیمی در 10 نکته :

1... هر ترکیبی که صفحه تقارن ندارد، زوج انانتیومری دارد، خاصیت کایرالیته دارد، فعال نوری است و بر نور پلاریزه (قطبیده) موثر است.

2... ترکیباتی که بر تصویر آینه ای خود منطبق می شوند، صفحه تقارن دارند، کایرال نیستند و فعال نوری نیستند.

3... ترکیباتی که بر تصویر آینه ای خود منطبق نمی شوند، صفحه تقارن ندارند، کایرال هستند و فعال نوری هستند.

4... تصاویر آینه ای غیر قابل انطباق را #انانتیومر می نامند. انانتیومر های یک ترکیب کایرال برحسب قرارداد دارای پیکربندی R و S هستند.

5... ترکیبات #مزو، علی رغم داشتن مرکز کایرال، صفحه تقارن نیز دارند پس خاصیت کایرالیته ندارند. بنابراین هر ترکیبی که مرکز کایرال دارد، لزوما خاصیت کایرالیته و فعالیت نوری ندارد.

6... ترکیباتی وجود دارند که مرکز کایرال ندارند اما صفحه تقارن هم ندارند، بنابراین کایرال بوده و فعال نوری هستند. آلن ها، بای فنیل ها و ترکیبات اسپیرو تحت شرایطی این ویژگی را دارند. بنابراین هر ترکیبی که مرکز کایرال ندارد لزوما غیر کایرال و غیرفعال نوری نیست.

7... مخلوط #راسمیک به معنای مخلوط نصف نصف از دو انانتیومر کایرال است. باتوجه به اینکه چرخش نوری برای دو انانتیومر کایرال برابر اما با علامت های مخالف است، چرخش نوری خالص مخلوط راسمیک صفر است و خاصیت کایرالیته و فعالیت نوری ندارد.

8... ایزومر های فضایی که تصویر آینه ای هم نیستند را #دیاستریومر می نامند. به عبارت دیگر دو ایزومر فضایی که پیکربندی مراکز کایرال آنها کاملا مشابه یا کاملا معکوس نیست را دیاستریومر یکدیگر می نامند.

9... اگر تنها پیکربندی یک مرکز کایرالِ دو ایزومر فضایی باهم تفاوت داشته باشد، آن دو را #اپیمر یکدیگر می نامند. در واقع اپیمر ها نوع خاصی از دیاستریومر ها محسوب می شوند.

10... ترکیباتی که پس از یک مرحله شیمیایی به ترکیب کایرال تبدیل می شوند، #پروکایرال نام دارند. بنابراین ترکیبات پروکایرال فاقد خاصیت کایرالیته و فعالیت نوری هستند. ترکیبات غیر کایرال را اصطلاحا #آکایرال می نامند.

Document
فروش مواد شیمیایی فقط جهت مراکز دولتی، شرکتها، پژوهشگاهها، محققین و اساتید دانشگاه انجام میشود لطفا درخواست خود را به شماره واتس آپ یا تلگرام یا ایتا 09365036989 ارسال کنید